Plan pracy Zarządu

 

Terminarz i tematyka posiedzeń Zarządu Oddziału ZNP

w Choszcznie w roku 2017

 

 

 

 

8 czerwca 2017 r.

 1. Ochrona prawna aktywu związkowego.
 2. Zatwierdzenie wniosków na odznaczenia lokalne i związkowe.
 3. Sprawy wewnątrzzwiązkowe i bieżące.

 

5 lipca 2017 r.

 1. Podsumowanie działalności Zarządu Oddziału ZNP za okres od 1 stycznia 2017 r.
  do 30 czerwca 2017 r.
 2. Sprawy wewnątrzzwiązkowe.

 

14 września 2017 r.

 1. Podsumowanie działalności SIP na terenie Oddziału ZNP Choszczno.
 2. Informacja o przygotowaniach do związkowego DEN.
 3. Działalność Oddziałowych Sekcji związkowych i zawodowych.
 4. Sprawy wewnątrzzwiązkowe i bieżące.

 

14 grudnia 2017 r.

 1. Informacja o działalności MPKZ-P PO.
 2. Przyjęcie projektów:
 • planu pracy na rok na rok 2018 r.: Zarządu Oddziału ZNP , Oddziałowych Komisji i Sekcji.
  • informacja z działalności Zarządu Oddziału ZNP w 2017 r.
 1. Zatwierdzenie wniosków na odznaczenia państwowe i związkowe.
 2. Sprawy wewnątrzzwiązkowe i bieżące.

 

 

 

 

Terminarz i tematyka posiedzeń Prezydium Zarządu Oddziału ZNP

w Choszcznie w roku 2017

 

 

 

29 czerwca 2017 r.

 1. Przyjęcie harmonogramu – związkowego DEN.
 2. Wypoczynek letni członków Związku i ich rodzin.
 3. Sprawy wewnątrzzwiązkowe i bieżące.

 

7 września 2017r.

 1. Wykorzystanie ZFŚS w szkołach i placówkach
 2. Realizacja harmonogramu związkowego DEN.
 3. Podsumowanie związkowej akcji letniej.
 4. Sprawy wewnątrzzwiązkowe i bieżące.

 

5 października 2017 r.

 1. Informacja z działalności Oddziałowych Sekcji związkowych i zawodowych.
 2. Harmonogram IV Ogólnopolskiego  Przeglądu Twórczości Plastycznej Pracowników

Oświaty.

 1. Zatwierdzenie kalendarza imprez kulturalno – rekreacyjno- sportowych o zasięgu ogólnopolskim.
 2. Sprawy wewnątrzzwiązkowe i bieżące.

 

9 listopada 2017 r.

 1. Wypracowanie stanowiska w sprawie podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku 2018.
  1. Przygotowanie projektu planu pracy Zarządu Oddziału ZNP w Choszcznie na rok 2018.
  2. Sprawy wewnątrzzwiązkowe i bieżące.

 

7 grudnia 2017 r.

 1. Podsumowanie działalności Oddziału ZNP w roku 2017.
 2. Przygotowanie projektu planu finansowego na rok 2018.
 3. Sprawy wewnątrzzwiązkowe i bieżące.

 

 

 

 

Narady i szkolenia Prezesów Ognisk ZNP

 

 

 

8 czerwca 2017 r.

 1. Informacja z Ognisk ZNP w sprawie: ochrony prawnej aktywu związkowego.
 2. Informacja ze szkolenia w Warszawie odnośnie opiniowania arkuszy organizacyjnych szkol i przedszkoli.
  1. Propozycje Ognisk ZNP w sprawie organizacji związkowego DEN.
  2. Podsumowanie działalności Zarządów Ognisk ZNP przez prezesów Ognisk ZNP.
  3. Sprawy wewnątrzzwiązkowe i bieżące.

 

22 września 2017 r.

 1. Szkolenie prezesów Ognisk ZNP i aktywu związkowego.

 

7 grudnia 2017 r.

 1. Propozycje do planu pracy Zarządu Oddziału ZNP na rok 2018.
 2. Propozycje Zarządów Ognisk ZNP na odznaczenia państwowe i związkowe.

PLAN

PRACY ZARZĄDU ODDZIAŁU ZNP

NA 2016 ROK

Zatwierdzony przez:

Zarząd Oddziału ZNP

w Choszcznie

 w dniu 17 grudnia 2015 r.

 

 

CZĘŚĆ I 

ZADANIA

W PLANIE PRACY DO REALIZACJI

PRZEZ ORGANY STATUTOWE

ZARZĄDU ODDZIAŁU ZNP W CHOSZCZNIE

W 2016 ROKU

 

1. Obrona statusu zawodowego nauczycieli, pracowników pedagogicznych, emerytów i rencistów.

 

2. Doskonalenie działalności wewnątrzzwiązkowej.

 

3. Doskonalenie systemu edukacji.

 

4. Nadzór nad finansowaniem zadań edukacyjnych.

 

5. Współdziałanie z sojusznikami oświaty i Związku.

 

6. Pomoc członkom ZNP.

 

1. Obrona statusu zawodowego nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, poprzez:

 • obronę miejsc pracy pracowników oświaty; domaganie się wypracowania systemowych rozwiązań ograniczających skutki niżu demograficznego; analizę problematyki likwidacji miejsc pracy pracowników administracji i obsługi,
 • działania mające na celu wzrost płac nauczycieli i pracowników administracji i obsługi,
 • monitorowanie treści uchwał i zarządzeń wydawanych przez JST; informowanie właściwych ogniw ZNP o wszelkich przypadkach naruszenia przepisów prawa; współpraca ze strukturami OPZZ w tych sprawach,
 • współdziałanie z Państwową Inspekcją Pracy,
 • podejmowanie interwencji w obronie praw pracowniczych,
 • monitorowanie realizacji świadczeń wynikających z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz funduszu zdrowotnego,
 • upowszechnianie materiałów dotyczących interpretacji prawa oświatowego i prawa pracy – monitorowanie właściwej realizacji zapisów dotyczących czasu pracy nauczycieli,
 • nadzór nad realizacją zapisów Karta Nauczyciela w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy,
 • monitorowanie sytuacji socjalnej emerytów i rencistów.

 

 

2. Doskonalenie działalności wewnątrzzwiązkowej poprzez:

 • dążenie do aktywizacji ognisk i grup związkowych,
 • podejmowanie działań na rzecz zwiększenia liczebności szeregów ZNP,
 • opracowywanie okresowych informacji o działalności Zarządu Oddziału ZNP, jego organów wykonawczych, sekcji, komisji,
 • wspomaganie działaczy związkowych w realizacji zadań statutowych poprzez prowadzenie działalności szkoleniowej, publikowanie informacji prawnych, oświatowych i związkowych,
 • doskonalenie systemu przepływu informacji wewnątrzzwiązkowej w obie strony poprzez wykorzystanie Internetu, poczty elektronicznej, telefonii komórkowej,
 • współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego w sprawach edukacji i jej pracowników; organizacjami społecznymi i pozarządowymi, OPZZ i jego strukturami terenowymi, a także innymi związkami zawodowymi,
 • udział w posiedzeniach komisji i sesjach JST oraz konferencjach, naradach, debatach poświęconych edukacji i sprawom prawniczym,
 • opiniowanie projektów aktów prawnych oraz dokumentów przekazanych do konsultacji ze związkami zawodowymi,
 • organizowanie szkoleń z przedstawicielami ogniw związkowych i ciał statutowych ZNP w zakresie monitorowania sytuacji pracowników niepedagogicznych oraz na bieżąco informowanie o zmianach zachodzących w systemie oświaty, prawie pracy,
 • organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych obejmujących swym zasięgiem coraz większą  liczbę członków Związku i ich rodzin, opracowanie Kalendarza Oddziałowych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Turystycznych,- wykorzystywanie imprez, spotkań okolicznościowych i uroczystości dla promocji Związku w środowisku lokalnym,
 • kontynuowanie działań w zakresie wyróżniania działaczy ZNP odznaczeniami państwowymi, resortowymi i związkowymi,
 • egzekwowanie realizacji zapisów Statutu ZNP oraz uchwał władz i organów statutowych, zwiększenie odpowiedzialności działaczy związkowych, wzmocnienie dyscypliny wewnątrzzwiązkowej,
 • udzielanie pomocy prawnej, porad prawnych z prawa pracy członkom ZNP oraz reprezentowanie pracowników ( członków ZNP ) przed sądami pracy,
 • utrzymywanie stałego kontaktu z mediami, informowanie o stanowiskach ZNP w istotnych sprawach oświatowych i pracowniczych, podejmowanie polemik i dyskusji,
 • uczestniczenie w tworzeniu elektronicznej bazy danych członków ZNP, kontynuowanie działań zmierzających do wymiany legitymacji związkowych,
 • organizację spotkań Zarządu Oddziału ZNP z przedstawicielami JST,
 • kontynuowanie spotkań członków sekretariatu, Prezydium, Zarządu Oddziału z zarządami ogniw, działaczami i członkami ZNP,
 • inspirowanie aktywnej działalności Klubu Młodego Nauczyciela,
 • koordynowanie  działań Społecznych Inspektorów Pracy,
 • współdziałanie z pracowniczymi kasami zapomogowo- pożyczkowymi.

 

3. Doskonalenie systemu edukacji poprzez:

 • monitorowanie funkcjonowania art. 70a ustawy Karta Nauczyciela:- kontrola podziału oraz wykorzystywania środków przeznaczonych na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów występujących w różnych działach edukacji,
 •  w szkolnictwie zawodowym i poradnictwie psychologiczno- pedagogicznym,
 • kontynuowanie działań na rzecz rozwoju zawodowego nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

 

4. Nadzór nad finansowaniem zadań edukacyjnych poprzez:

 •  kontrolowanie osiągania wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli,czuwanie nad osiąganiem  wysokości wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi, szkół i placówek oświatowych w stosunku do pracowników JST,
 • analiza wykorzystania subwencji oświatowej przez JST.

 

5. Współdziałanie z sojusznikami oświaty i Związku:

 • współdziałanie ogniw ZNP z władzami oświatowymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego w sprawach edukacji i jej pracowników,
 • współdziałanie z OPZZ i jego strukturami terenowymi oraz innymi związkami zawodowymi,
 • współdziałanie z Państwową Inspekcją Pracy w sprawach pracowniczych.

 

6. Pomoc członkom ZNP

 • udzielanie pomocy finansowej ( zapomóg ) członkom ZNP w przypadkach losowych z funduszu:- Oddziału ZNP – specjalnej pomocy dla członków ZNP ,- ZG ZNP – specjalnej pomocy dla członków ZNP,- „Senior”- dla emerytów i rencistów.
 • występowanie do dyrektorów szkół i placówek o pomoc finansową w przypadkach losowych z ZFŚS.

 

 

 

CZĘŚĆ II

 

ZADANIA

SPOSÓB REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

Obrona świadczeń oraz uprawnień czynnych i emerytowanych pracowników oświaty. 1.  Dbanie o zabezpieczenie środków finansowych  na podwyżki płac nauczycieli i pracowników administracji i obsług w roku 2016 i na rok 2017  .

2. Czuwanie nad  funkcjonowaniem finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, realizacją Karty Nauczyciela i rozporządzeń  MEN.

3. Opiniowanie rozporządzeń i ustaw MEN oraz uchwał organów prowadzących – gminy i powiatu.

4. Dbanie o przestrzeganie regulaminów wynagradzania nauczycieli i pracowników administracji i obsługi.

5. Czuwanie nad  realizacją  wypłat świadczeń socjalnych nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz emerytów i rencistów zgodnie z zapisami w regulaminach zakładowych funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawą o związkach zawodowych i ustawą o ZFŚS.

6. Podejmowanie interwencji w obronie praw pracowniczych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

7. Upowszechnianie materiałów dotyczących interpretacji prawa oświatowego i prawa pracy.

8. Pilnowanie osiągania przez nauczycieli średnich płac- zgodnie z Kartą Nauczyciela i rozporządzeniem MEN.Zarząd Oddziału

Komisja Socjalno – Bytowa

 

Prezydium Zarządu Oddziału.

 

 

Zarząd Oddziału Komisja Opiniodawczo – Prawno- Interwencyjna

Zarządy Ognisk

Prezydium Zarządu Oddziału

Komisja Socjalno- bytowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarządy Ognisk 

Komisja Opiniodawczo- Prawno- Interwencyjna

Prezes Oddziału

Komisja Socjalno- BytowaPodniesienie prestiżu zawodu nauczyciela i pracownika oświaty1. Propagowanie dążenia do zdobycia awansu zawodowego nauczycieli i pracowników administracji i obsługi.Zarząd Oddziału Komisja Kulturalno – Sportowo- Turystyczna

Zarządy OgniskDoskonalenie działalności wewnątrzzwiązkowej1. Analiza:

a) stanu organizacyjnego- statystyki,

b) spływu składek członkowskich.

 

2. Podnoszenie sprawności i efektywności działania Związku poprzez:

a) merytoryczne i prawne wspieranie działających na terenie Oddziału ognisk ZNP,

b) spotkania członków Prezydium Zarządu Oddziału z ogniskami ZNP i Zarządem Ognisk ZNP,

c) opracowanie tematyki i metodologii szkoleń prezesów ognisk,

d) dalsze doskonalenie systemu przepływu informacji związkowej,

e) utrzymanie stałego kontaktu z mediami- informowanie o stanowiskach ZNP w istotnych sprawach oświatowych i pracowniczych,

f) systematyczne uaktualnianie strony Zarządu Oddziału ZNP

 

3. Wyróżnianie zasłużonych działaczy związkowych, występowanie z wnioskiem o przyznanie :

 • Złotą Odznaką ZNP,
 • odznaczenia za 50- letnią przynależność do ZNP ,
 • odznaczeń resortowych , państwowych i lokalnych.

 

4. Współdziałanie ogniw ZNP z władzami państwowymi i oświatowymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego w sprawach edukacji i jej pracowników poprzez organizowanie wspólnych narad.

6. Współdziałanie z OPZZ i jego strukturami terenowymi oraz innymi związkami zawodowymi.

7. Współdziałanie z PIP, koordynowanie pracą SIP

8. Opracowanie okresowych informacji o działalności ZO ZNP.

9. Organizowanie działalności kulturalnej, sportowej i turystycznej.

10. Wykorzystywanie uroczystości okolicznościowych, imprez i spotkań do promocji Związku w środowisku lokalnym.

11. Pomoc członkom ZNP poprzez udzielanie pomocy finansowej w szczególnie trudnej sytuacji życiowej z funduszu ZO ZNP, Funduszu Specjalnej Pomocy oraz z funduszu „Senior”.

12. Koordynowanie prac komisji i sekcji:

a) przygotowywanie materiałów

b) pomoc w wypracowaniu stanowiska i opinii.

13. Udzielanie pomocy prawnej członkom ZNP i podejmowanie interwencji w obronie praw pracowniczych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

14. Wykorzystywanie dla promocji ZNP okolicznościowych spotkań, imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych organizowanych przez ZO ZNP, JST, szkoły i placówki oświatowe.

15. Uczestniczenie w akcjach promujących unowocześnienie oświaty- pokazywanie i promowanie dobrej pracy nauczycieli, dyrektorów i osiągnięć szkół. 

Wiceprezes Oddziału

Księgowa

 

Prezes

Prezydium Zarządu

Oddziału Zarządy Ognisk

 

 

Prezydium Zarządu Oddziału, Zarządy Ognisk ZNP

Komisja Organizacyjno – Informacyjna Prezydium Zarządu Oddziału

 

 

 

 

Prezes, Wiceprezesi ,

 

Komisja Kult.- Sport.- Turyst.

Prezes Zarządu Oddziału Sekcja Emerytów i Rencistów Oddz. Sekcja Adm. I Obsł.

Zarząd Oddziału

Zarządy Ognisk

Prezydium Zarządu Oddziału ZNP

 

 

 

 

Prezydium Zarządu Oddziału ZNP

 

Prezes Oddziału

Prezydium ZO , koordynator SIP

 

Prezydium, Prezes, Zarząd Oddziału

 

Prezes, Prezydium Zarządu

Komisja Informacyjno- Organizacyjno

Zarząd Oddziału, Komisja Kulturalno- Sportowo- Turystyczna

Zarząd Oddziału

Komisja Socjalno- Bytowa, Prezydium Zarząd Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów 

Sekretariat

 

Komisja Opiniodawczo- prawno- Interwencyjna

 

Prezydium, Zarząd Oddziału, Prezesi Ognisk ZNP

 

 

 

Prezydium, Prezesi Ognisk ZNP

 

CZĘŚĆ III

 

TEMATYKA POSIEDZENIA PREZYDIUM ZARZĄDU ODDZIAŁU W 2016 R.

 

 

MIESIĄC

TEMATYKA

ODPOWIEDZIALNI

 7 stycznia 1. Podsumowanie działalności SIP.

2. Zatwierdzenie harmonogramu XVIII Mistrzostw Polski Pracowników Oświaty w Badmintonie.

3. Sprawy wewnątrzzwiązkowe.

4. Sprawy bieżące. Sekretariat

Wiceprezes kol. J. Grabowska    25 lutego1. Uaktualnianie scenariusza spotkań z władzami samorządowymi, dyrektorami szkół i zarządami ognisk.

2. Podsumowanie działalności Zarządów Ognisk ZNP wypracowanie wniosków i propozycji do dalszej działalności Ognisk ZNP.

3. Przygotowanie szkolenia aktywu związkowego w ……..

4. Sprawy bieżące.Sekretariat

 

 

Komisja Organizacyjno- Informacyjna

 

 

Kol. Elżbieta Kłos i kol. Maria Ziółkowska- wiceprezesi ZO ZNP.

    10 marca

 1. Informacja o pracy i problemach Oddziałowej Sekcji Administracji i Obsługi.

2. Informacja o średnich płacach uzyskanych  przez nauczycieli w gminie i powiecie.

3. Zatwierdzenie harmonogramu

XVIII Mistrzostw Polski pracowników Oświaty w Badmintonie.

4. Sprawy bieżące.Kol. Agata Łuczak – przewodnicząca OSAiO

 

Barbara Naskręt

 

 

Kol. Jolanta Grabowska

 

 

Członek Prezydium 7  kwietnia

 1. Informacja o pracy i problemach Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów.
 2. Informacja o pracy Oddziałowej Sekcji Pracowników i Administracji

3. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Sekcji

 

Eugenia Żmudzka- Adadyńska

Przewodnicząca Sekcji

PAiO

 

    5  maja1. Typowanie aktywu związkowego do nagród dyrektora, burmistrza, starosty i kuratora.

2. Przygotowanie akcji letniej członków Związku.

3. Sprawy bieżące. B. Naskręt Prezesi ognisk ZNP, kol. Jola Grabowska, kol. Elżbieta Kłos

Kol. Jola Grabowska, , B. Naskręt   9  czerwca1. Sytuacja kadrowa w szkołach i placówkach oświatowych.

2. Przyjęcie harmonogramu DEN związkowego.

3. Sprawy wewnątrzzwiązkowe. Prezesi Ognisk ZNP

 

, Kol. Jola Grabowska, kol. Elżbieta Kłos, Iwona Klimkowska

   8 września

 1. Przygotowania do DEN.
 2.  Wykorzystanie środków z ZFŚS w szkołach i placówkach

 

 1. Sprawy wewnątrzzwiązkowe

Komisja kulturalno – sportowo –turystyczna

 

Kol. Eugenia Żmudzka- Adadyńska

   6 października1. Problemy oddziałowych sekcji związkowych.

2. Zatwierdzenie kalendarza organizowanych przez Zarząd  imprez o zasięgu ogólnopolskim.

3. Sprawy bieżące.Przewodniczący Sekcji

 

Przewodniczący Komisji   10 listopada1. Sytuacja finansowa w placówkach.

3. Przedstawienie propozycji do planu doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2017.

4. Przygotowanie projektu planu pracy ZO ZNP na 2017 r.

5. Sprawy bieżące. Sekretariat, dyrektorzy szkół, przewodniczący Komisji Socjalno- Bytowej

Sekretariat – kol. Bożena Jednoralska i kol. Eugenia Żmudzka- Adadyńska

 

 

 

Prezydium    1 grudnia1. Podsumowanie działalności Zarządu Oddziału w roku 2016.

2. Projekt planu finansowego na 2017 r.

3. Sprawy bieżące. Sekretariat

 

Członek Zarządu odpowiedzialny za ksiegowość

 

TERMINARZ POSIEDZEŃ ZARZĄDU ODDZIAŁU

ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO

W CHOSZCZNIE W 2016 R.

 

 

MIESIĄC

TERMINARZ

ODPOWIEDZIALNI

28 stycznia 1. Przyjęcie sprawozdania finansowego i informacji z działalności ZO ZNP od czerwca do grudnia 2015 r.

2. Informacja z przygotowań do XVIII Mistrzostw Polski Pracowników Oświaty w Badmintonie – zatwierdzenie.

.3 Wnioski o odznaczenia związkowe

4. Sprawy bieżące. 

 Prezes Oddziału, Księgowa

 

Komisja Kulturalno-Sportowo- Turystyczna – kol. Jola Grabowska

Sekretariat17 marzec1. Organizacja XVIII Mistrzostw Polski Pracowników Oświaty w Badmintonie- przydział zadań.

2. . Informacja z posiedzenia Zarządu Klubu Młodego Nauczyciela .Kol. Jola Grabowska

 

 

Prezes Oddziału, Sekretariat

opiekun Klubu Młodego Nauczycieli  kol. Iwona Klimkowska.i przewodniczący KMN 16 czerwca1. Spotkania z przedstawicielami organów prowadzących w sprawach kadrowych i finansowych.

2. Ochrona prawna aktywu związkowego.

3. Zatwierdzenie wniosków na odznaczenia lokalne

4. Sprawy bieżące.Zarząd Oddziału ZNP, Prezesi, Ogniska ZNP, sekretariat

Zarząd Oddziału ZNP, Prezesi, Ogniska ZNP, sekretariat

 29.września1. Podsumowanie działalności SIP.

2. Informacja o przygotowaniach DEN

3. Informacje o Oddziałowych Sekcjach związkowych.

4. Sprawy bieżące.Prezes Oddziału

- przew. Komisji Kulturalno – Oświatowej

Przewodniczący 15 grudnia1.Informacje o działalności MKP-Z

2. Przyjęcie projektów:

 •  Plan pracy Zarządu Oddziału, planu finansowego na 2017 r.
 •  Informacja z działalności Zarządu Oddziału za rok 2016.
 •  Zatwierdzenie planów pracy komisji i sekcji związkowych działających przy ZO ZNP na 2017 r.

3. Zatwierdzenie wniosków aktywu związkowego na odznaczenia państwo

4. Sprawy bieżące.

 Komisja Kulturalno- Sportowo- Turystyczna

Komisja Informacyjno- Organizacyjna

 

 

 

  

 3 marca 

Szkolenie Społecznych Inspektorów Pracy

- ustalenie terminów szkoleń  

Koordynator – kol. Renata Graczyk – Mocek październikZwiązkowy DEN

 

 Komisja KST

 

NARADY I SZKOLENIA PREZESÓW OGNISK ZNP:

 

  21 stycznia

 

 1. Informacje o ogólnopolskim i oddziałowym kalendarzu imprez sportowych, turystycznych i kulturalnych
 2. Tworzenie planów pracy zarządu Ognisk ZNP
 3. Regulaminy i dofinansowania ZFŚS .
 4. Sprawy bieżące

 

9 czerwca

 

1. ZFŚS – wykorzystanie.

 2   DEN

 1. Podsumowanie działalności  Zarządu Ogniska ZNP.

 

15 i 22 września

 

 1. Spotkanie z władzami samorządowymi i oświatowymi.

 

1 grudnia

1. Propozycje do planu pracy Zarządu Oddziału ZNP na rok 2017 – prezesi Ognisk ZNP,

2. Aktywność Zarządów Ognisk ZNP – prezesi Ognisk ZNP.

3. Wnioski o odznaczenia państwowe i związkowe.

Plan posiedzeń Zarządu, Prezydium Oddziału ZNP w Choszcznie oraz narad prezesów ognisk ZNP został przyjęty  17 grudnia 2015 r.

Plan posiedzeń jest otwarty .

 

Komisje Zarządu Oddziału i Oddziałowe Sekcje Emerytów i Rencistów oraz Administracji i Obsługi działają według przyjętych planów pracy na 2016 r.

 

Rozpoczynamy o godz. 14:00 !!!

 

Zapamiętaj, zanotuj, bądź na każdym posiedzeniu Zarządu, Prezydium Zarządu Oddziału i naradzie Prezesów Ognisk ZNP.

Działamy w oparciu o Statut ZNP , Ustawę o związkach zawodowych i kodeks pracy.

 

 ————————————————————————————————————————————————————————-

 

ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
ZARZĄD ODDZIAŁU
73-200 Choszczno
ul. Bolesława Chrobrego 27
tel. 95 765 74 83
e-mail: choszczno@znp.edu.pl; www.choszczno.znp.edu.pl
projekt

 

 

PLAN
PRACY ZARZĄDU ODDZIAŁU ZNP
NA 2015 ROK

 

Zatwierdzony przez:
Zarząd Oddziału ZNP
w Choszcznie
w dniu 11.12.2014

CZĘŚĆ I

 

ZADANIA
W PLANIE PRACY DO REALIZACJI
PRZEZ ORGANY STATUTOWE
ZARZĄDU ODDZIAŁU ZNP W CHOSZCZNIE
W 2015 ROKU

1. Obrona statusu zawodowego nauczycieli, pracowników pedagogicznych, emerytów i rencistów.

2. Doskonalenie działalności wewnątrzzwiązkowej.

3. Doskonalenie systemu edukacji.

4. Nadzór nad finansowaniem zadań edukacyjnych.

5. Współdziałanie z sojusznikami oświaty i Związku.

6. Pomoc członkom ZNP.

 

 

 

1. Obrona statusu zawodowego nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, poprzez:
⦁ kontynuowanie działań na rzecz utrzymania ustawowych regulacji statusu zawodowego nauczycieli zawartych w Karcie Nauczyciela,
⦁ obronę miejsc pracy pracowników oświaty; domaganie się wypracowania systemowych rozwiązań ograniczających skutki niżu demograficznego; analizę problematyki likwidacji miejsc pracy pracowników administracji i obsługi,
⦁ działania mające na celu wzrost płac nauczycieli i pracowników administracji i obsługi,
⦁ monitorowanie treści uchwał i zarządzeń wydawanych przez JST; informowanie właściwych ogniw ZNP o wszelkich przypadkach naruszenia przepisów prawa; współpraca ze strukturami OPZZ w tych sprawach,
⦁ współdziałanie z Państwową Inspekcją Pracy,
⦁ podejmowanie interwencji w obronie praw pracowniczych,
⦁ monitorowanie realizacji świadczeń wynikających z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz funduszu zdrowotnego,
⦁ upowszechnianie materiałów dotyczących interpretacji prawa oświatowego i prawa pracy – monitorowanie właściwej realizacji zapisów dotyczących czasu pracy nauczycieli,
⦁ nadzór nad realizacją zapisów Karta Nauczyciela w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy,
⦁ monitorowanie sytuacji socjalnej emerytów i rencistów.
2. Doskonalenie działalności wewnątrzzwiązkowej poprzez:
⦁ dążenie do aktywizacji ognisk i grup związkowych,
⦁ podejmowanie działań na rzecz zwiększenia liczebności szeregów ZNP,
⦁ opracowywanie okresowych informacji o działalności Zarządu Oddziału ZNP, jego organów wykonawczych, sekcji, komisji,
⦁ wspomaganie działaczy związkowych w realizacji zadań statutowych poprzez prowadzenie działalności szkoleniowej, publikowanie informacji prawnych, oświatowych i związkowych,
⦁ doskonalenie systemu przepływu informacji wewnątrzzwiązkowej w obie strony poprzez wykorzystanie Internetu, poczty elektronicznej, telefonii komórkowej,
⦁ współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego w sprawach edukacji i jej pracowników; współpraca w tym zakresie z partiami politycznymi, posłami, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, OPZZ i jego strukturami terenowymi, a także innymi związkami zawodowymi,
⦁ udział w posiedzeniach komisji i sesjach JST oraz konferencjach, naradach, debatach poświęconych edukacji i sprawom prawniczym,
⦁ opiniowanie projektów aktów prawnych oraz dokumentów przekazanych do konsultacji ze związkami zawodowymi,
⦁ organizowanie szkoleń z przedstawicielami ogniw związkowych i ciał statutowych ZNP w zakresie monitorowania sytuacji pracowników niepedagogicznych oraz na bieżąco informowanie o zmianach zachodzących w systemie oświaty, prawie pracy,
⦁ organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych obejmujących swym zasięgiem coraz większą liczbę członków Związku i ich rodzin, opracowanie Kalendarza Oddziałowych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Turystycznych,
- wykorzystywanie imprez, spotkań okolicznościowych i uroczystości dla promocji Związku w środowisku lokalnym,
⦁ kontynuowanie działań w zakresie wyróżniania działaczy ZNP odznaczeniami państwowymi, resortowymi i związkowymi,
⦁ egzekwowanie realizacji zapisów Statutu ZNP oraz uchwał władz i organów statutowych, zwiększenie odpowiedzialności działaczy związkowych, wzmocnienie dyscypliny wewnątrzzwiązkowej,
⦁ udzielanie pomocy prawnej, porad prawnych z prawa pracy członkom ZNP oraz reprezentowanie pracowników ( członków ZNP ) przed sądami pracy,
⦁ utrzymywanie stałego kontaktu z mediami, informowanie o stanowiskach ZNP w istotnych sprawach oświatowych i pracowniczych, podejmowanie polemik i dyskusji,
⦁ uczestniczenie w tworzeniu elektronicznej bazy danych członków ZNP, kontynuowanie działań zmierzających do wymiany legitymacji związkowych,
⦁ organizację spotkań Zarządu Oddziału ZNP z przedstawicielami JST,
⦁ kontynuowanie spotkań członków sekretariatu, Prezydium, Zarządu Oddziału z zarządami ogniw, działaczami i członkami ZNP,
⦁ inspirowanie aktywnej działalności Klubu Młodego Nauczyciela,
⦁ koordynowanie działań Społecznych Inspektorów Pracy,
⦁ współdziałanie z pracowniczymi kasami zapomogowo- pożyczkowymi.

3. Doskonalenie systemu edukacji poprzez:
⦁ monitorowanie funkcjonowania art. 70a ustawy Karta Nauczyciela:
- kontrola podziału oraz wykorzystywania środków przeznaczonych na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
⦁ pomoc w rozwiązywaniu problemów występujących w różnych działach edukacji,
⦁ wpływanie na kształt systemu oświaty poprzez udział w tworzeniu prawa oświatowego oraz monitorowanie zmian zachodzących w systemie oświaty,
⦁ przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szkolnictwie zawodowym i poradnictwie psychologiczno- pedagogicznym,
⦁ kontynuowanie działań na rzecz rozwoju zawodowego nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

4. Nadzór nad finansowaniem zadań edukacyjnych poprzez:
⦁ monitorowanie osiągania wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli,
⦁ monitorowanie osiągania wysokości wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi, szkół i placówek oświatowych w stosunku do pracowników JST,
⦁ analiza wykorzystania subwencji oświatowej przez JST.

5. Współdziałanie z sojusznikami oświaty i Związku:
⦁ współdziałanie ogniw ZNP z władzami oświatowymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego w sprawach edukacji i jej pracowników,
⦁ współdziałanie z OPZZ i jego strukturami terenowymi oraz innymi związkami zawodowymi,
⦁ współdziałanie z Państwową Inspekcją Pracy w sprawach pracowniczych.

6. Pomoc członkom ZNP
⦁ udzielanie pomocy finansowej ( zapomóg ) członkom ZNP w przypadkach losowych z funduszu:
- Oddziału ZNP – specjalnej pomocy dla członków ZNP ,
- ZG ZNP – specjalnej pomocy dla członków ZNP,
- „Senior”- dla emerytów i rencistów.
⦁ występowanie do dyrektorów szkół i placówek o pomoc finansową w przypadkach losowych z ZFŚS.

 

 

 

CZĘŚĆ II

 

                                 ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI

Obrona świadczeń oraz uprawnień czynnych i emerytowanych pracowników oświaty.

1. Monitorowanie stanu zabezpieczeń środków finansowych w roku 2015 i na rok 2016 – na podwyżki płac nauczycieli i pracowników administracji i obsługi.
2. Monitorowanie funkcjonowania finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli- realizacja Karty Nauczyciela i rozporządzenia MEN.
3. Opiniowanie rozporządzeń i ustaw MEN oraz uchwał organów prowadzących – gminy i powiatu.
4. Monitorowanie regulaminów wynagradzania nauczycieli i pracowników administracji i obsługi.
5. Monitorowanie realizacji wypłat świadczeń socjalnych nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz emerytów i rencistów zgodnie z zapisami w regulaminach zakładowych funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawą o związkach zawodowych i ustawą o ZFŚS.
6. Podejmowanie interwencji w obronie praw pracowniczych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
7. Upowszechnianie materiałów dotyczących interpretacji prawa oświatowego i prawa pracy.
8. Monitorowanie osiągania przez nauczycieli średnich płac- zgodnie z Kartą Nauczyciela i rozporządzeniem MEN. Zarząd Oddziału
Komisja Socjalno – Bytowa

Prezydium Zarządu Oddziału.

Zarząd Oddziału Komisja Opiniodawczo – Prawno- Interwencyjna
Zarządy Ognisk
Prezydium Zarządu Oddziału
Komisja Socjalno- bytowa

Zarządy Ognisk
Komisja Opiniodawczo- Prawno- Interwencyjna
Prezes Oddziału
Komisja Socjalno- Bytowa
Podniesienie prestiżu zawodu nauczyciela i pracownika oświaty 1. Propagowanie dążenia do zdobycia awansu zawodowego nauczycieli i pracowników administracji i obsługi. Zarząd Oddziału Komisja Kulturalno – Sportowo- Turystyczna
Zarządy Ognisk
Doskonalenie działalności wewnątrzzwiązkowej 1. Analiza:
a) stanu organizacyjnego- statystyki,
b) spływu składek członkowskich.

2. Podnoszenie sprawności i efektywności działania Związku poprzez:
a) merytoryczne i prawne wspieranie działających na terenie Oddziału ognisk ZNP,
b) spotkania członków Prezydium Zarządu Oddziału z ogniskami ZNP i Zarządem Ognisk ZNP,
c) opracowanie tematyki i metodologii szkoleń prezesów ognisk,
d) dalsze doskonalenie systemu przepływu informacji związkowej,
e) utrzymanie stałego kontaktu z mediami- informowanie o stanowiskach ZNP w istotnych sprawach oświatowych i pracowniczych,
f) systematyczne uaktualnianie strony Zarządu Oddziału ZNP

3. Wyróżnianie zasłużonych działaczy związkowych, występowanie z wnioskiem o przyznanie :
⦁ Złotą Odznaką ZNP
⦁ odznaczenia za 50- letnią przynależność do ZNP
⦁ odznaczeń resortowych i państwowych.

4. Współdziałanie ogniw ZNP z władzami państwowymi i oświatowymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego w sprawach edukacji i jej pracowników poprzez organizowanie wspólnych narad.
5. Współdziałanie z partiami politycznymi, organizacjami społecznymi i pozarządowymi.
6. Współdziałanie z OPZZ i jego strukturami terenowymi oraz innymi związkami zawodowymi.
7. Współdziałanie z PIP.
8. Opracowanie okresowych informacji o działalności ZO ZNP.
9. Organizowanie działalności kulturalnej, sportowej i turystycznej.
10. Wykorzystywanie uroczystości okolicznościowych, imprez i spotkań do promocji Związku w środowisku lokalnym.
11. Pomoc członkom ZNP poprzez udzielanie pomocy finansowej w szczególnie trudnej sytuacji życiowej z funduszu ZO ZNP, Funduszu Specjalnej Pomocy oraz z funduszu „Senior”.
12. Koordynowanie prac komisji i sekcji:
a) przygotowywanie materiałów
b) pomoc w wypracowaniu stanowiska i opinii.
13. Udzielanie pomocy prawnej członkom ZNP i podejmowanie interwencji w obronie praw pracowniczych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
14. Wykorzystywanie dla promocji ZNP okolicznościowych spotkań, imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych organizowanych przez ZO ZNP, JST, szkoły i placówki oświatowe.
15. Uczestniczenie w akcjach promujących unowocześnienie oświaty- pokazywanie i promowanie dobrej pracy nauczycieli, dyrektorów i osiągnięć szkół.
Wiceprezes Oddziału
Księgowa

Prezes
Prezydium Zarządu
Oddziału Zarządy Ognisk
Prezydium Zarządu Oddziału, Zarządy Ognisk ZNP
Komisja Organizacyjno – Informacyjna Prezydium Zarządu Oddziału
Prezes, Wiceprezesi ,
Komisja Kult.- Sport.- Turyst.
Prezes Zarządu Oddziału Sekcja Emerytów i Rencistów Oddz. Sekcja Adm. I Obsł.
Zarząd Oddziału
Zarządy Ognisk
Prezydium Zarządu Oddziału ZNP

 

 

 

Prezes Oddziału
Prezydium ZO

Prezydium, Prezes, Zarząd Oddziału

Prezes, Prezydium Zarządu
Komisja Informacyjno- Organizacyjno
Zarząd Oddziału, Komisja Kulturalno- Sportowo- Turystyczna
Zarząd Oddziału
Komisja Socjalno- Bytowa, Prezydium Zarząd Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów
Sekretariat

Komisja Opiniodawczo- prawno- Interwencyjna

Prezydium, Zarząd Oddziału, Prezesi Ognisk ZNP

 

Prezydium, Prezesi Ognisk ZNP

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ III

TEMATYKA POSIEDZENIA PREZYDIUM ZARZĄDU ODDZIAŁU W 2015 R.

MIESIĄC TEMATYKA ODPOWIEDZIALNI
5 marca 1. Uaktualnianie scenariusza spotkań z władzami samorządowymi, dyrektorami szkół i zarządami ognisk.
2. Podsumowanie działalności Zarządów Ognisk ZNP wypracowanie wniosków i propozycji do dalszej działalności Ognisk ZNP.
3. Zatwierdzenie szkolenia aktywu związkowego w Świnoujściu w dniach
26- 29 marca.
5. Informacja o średnich płacach uzyskanych przez nauczycieli w gminie i powiecie – wypracowanie stanowiska
6. Zatwierdzenie harmonogramu XVII Mistrzostw Polski Pracowników Oświaty w Badmintonie.
7. Sprawy bieżące. Sekretariat
Komisja Organizacyjno- Informacyjna
Kol. Elżbieta Kłos i kol. Maria Ziółkowska- wiceprezesi ZO ZNP.
Kol. Agata Łuczak – przewodnicząca OSAiO

Barbara Naskręt
Kol. Jolanta Grabowska
Członek Prezydium
9 kwietnia ⦁ Informacja o pracy i problemach Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów.
2. Informacja o pracy i problemach Oddziałowej Sekcji Administracji i Obsługi.
3. Stan przygotowań do XVII Mistrzostw Polski Pracowników Oświaty w Badmintonie.
4. Sprawy bieżące. Przewodnicząca Sekcji
Eugenia Żmudzka- Adadyńska
Prezesi ognisk ZNP, kol. Jola Grabowska, kol. Elżbieta Kłos
7 maja 1. Typowanie aktywu związkowego do nagród dyrektora, burmistrza, starosty i kuratora.
2. Przygotowanie akcji letniej członków Związku.
3. Sprawy bieżące. B. Naskręt
Kol. Jola Grabowska, D. Ignasiak, B. Naskręt
11 czerwca 1. Sytuacja kadrowa w szkołach i placówkach oświatowych.
2. Przyjęcie harmonogramu DEN związkowego.
3. Sprawy wewnątrzzwiązkowe.
3 września ⦁ Sprawy wewnątrzzwiązkowe.
⦁ Działalność Pracowniczych Kas Zapomogowo – Pożyczkowych. Przedstawiciele Pracowniczych Kas Zapomogowo – Pożyczkowych
8 października 1. Stan przygotowań do Jubileuszu 110 ZNP i DEN
2. Zatwierdzenie kalendarza organizowanych przez Zarząd imprez o zasięgu ogólnopolskim.
3. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Sekcji

Przewodniczący Komisji
5 listopada 1. Sytuacja finansowa w placówkach.
2. Wykorzystanie środków z ZFŚS w szkołach i placówkach.

 

3. Przygotowanie projektu planu pracy ZO ZNP na 2015 r.
4. Sprawy bieżące. Sekretariat, dyrektorzy szkół, przewodniczący Komisji Socjalno- Bytowej
Sekretariat – kol. Bożena Jednoralska i kol. Eugenia Żmudzka- Adadyńska

 

Prezydium
3 grudnia 1. Podsumowanie działalności Zarządu Oddziału w roku 2015.
2. Projekt planu finansowego na 2016 r.
3. Sprawy bieżące. Sekretariat

Księgowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMINARZ POSIEDZEŃ ZARZĄDU ODDZIAŁU
ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
W CHOSZCZNIE W 2015 R.

MIESIĄC TERMINARZ ODPOWIEDZIALNI
22 stycznia 1. Przyjęcie sprawozdania finansowego i informacji z działalności ZO ZNP od czerwca do grudnia 2014 r.
2. Informacja z przygotowań do XVII Mistrzostw Polski Pracowników Oświaty w Badmintonie – zatwierdzenie.
3. Sprawy bieżące.
Prezes Oddziału, Księgowa

Komisja Kulturalno-Sportowo- Turystyczna – kol. Jola Grabowska
Sekretariat
12 marca 1. Organizacja XVII Mistrzostw Polski Pracowników Oświaty w Badmintonie- przydział zadań.
2. Wnioski o odznaczenia związkowe.
3. Informacja z posiedzenia Zarządu Klubu Młodego Nauczyciela – przewodnicząca Klubu Młodego Nauczycieli kol. Iwona Klimkowska. Kol. Jola Grabowska
Prezes Oddziału, Sekretariat
11 czerwca 1. Spotkania z przedstawicielami organów prowadzących w sprawach kadrowych i finansowych.
2. Ochrona prawna aktywu związkowego.
3. Zatwierdzenie wniosków na odznaczenia lokalne
4. Sprawy bieżące. Zarząd Oddziału ZNP, Prezesi, Ogniska ZNP, sekretariat
Prezesi Ognisk ZNP,Sekretariat
10 września 1. Podsumowanie działalności SIP.
2. Informacja o przygotowaniach DEN
3. Informacje o Oddziałowych sekcjach związkowych.
4. Sprawy bieżące. Prezes Oddziału
- przew. Komisji Kulturalno – Oświatowej
Przewodniczący
22 października 1. Uroczyste pożegnanie członków przechodzących na emeryturę, nauczycieli którzy otrzymali awans – spotkanie integracyjne z okazji DEN, Jubileuszu -110 lat ZNP
2. Sprawy bieżące. Komisja Kulturalno- Sportowo- Turystyczna
Komisja Informacyjno- Organizacyjna
10 grudnia Przyjęcie projektów:
a. planu pracy Zarządu Oddziału na 2016 r.
b. zatwierdzenie planów pracy komisji i sekcji związkowych działających przy ZO ZNP na 2016 r.
3 Przyjęcie informacji z działalności Zarządu Oddziału za rok 2015
4. Sprawy bieżące.
Sekretariat
Przewodniczący Oddz. Sekcji i Komisji

Sekretariat

 

NARADY I SZKOLENIA PREZESÓW OGNISK ZNP

5 lutego
⦁ Informacje o ogólnopolskim i oddziałowym kalendarzu imprez sportowych, turystycznych i kulturalnych .
⦁ Informacja o średnich wynagrodzeniach nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w Gminie i Powiecie.
⦁ Sprawy wewnątrzzwiązkowe.

26 marca do 29 marca 2015 r,
Szkolenie w Świnoujściu aktywu związkowego.

11 czerwca
1. Wykorzystanie ZFŚS .
2. Związkowy DEN , Jubileusz -110 lat Związku.
3. Sprawy wewnątrzzwiązkowe.

17 września
⦁ Informacja o sytuacji kadrowej w szkołach i placówkach.
⦁ Sprawy wewnątrzzwiązkowe.

3 grudnia
1. Propozycje do planu pracy Zarządu Oddziału ZNP na rok 2016 – prezesi Ognisk ZNP,
2. Aktywność Zarządów Ognisk ZNP – prezesów Ognisk ZNP – podsumowanie i wnioski
do dalszej działalności.
⦁ Wnioski o odznaczenia państwowe i związkowe.
⦁ Sprawy wewnątrzzwiązkowe
Plan posiedzeń Zarządu, Prezydium Oddziału ZNP w Choszcznie oraz narad prezesów ognisk ZNP został przyjęty 11 grudnia 2014 r. Plan posiedzeń jest otwarty

Rozpoczynamy o godz. 14:30 !!!

Zapamiętaj, zanotuj, bądź na każdym posiedzeniu Zarządu, Prezydium Zarządu Oddziału i naradzie Prezesów Ognisk ZNP.

www.choszczno.znp.edu.pl
Komisje Zarządu Oddziału i Oddziałowe Sekcje Emerytów i Rencistów oraz Pracowników Administracji i Obsługi działają według przyjętych planów pracy na 2015 r.

 

 

 

 

ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO

ZARZĄD ODDZIAŁU

73-200 Choszczno

ul. Bolesława Chrobrego 27

tel. 95 765 74 83

e-mail: choszczno@znp.edu.pl; www.choszczno.znp.edu.pl

projekt

PLAN

PRACY ZARZĄDU ODDZIAŁU ZNP

NA 2014 ROK

Do użytku wewnętrznego

 

 

 

 

 

Zatwierdzony przez:

Zarząd Oddziału ZNP

w Choszcznie

w dniu 30 stycznia 2014 r.

CZĘŚĆ I

 

 

ZADANIA

W PLANIE PRACY DO RELIZACJI

PRZEZ ORGANY STATUTOWE

ZARZĄDU ODDZIAŁU ZNP w CHOSZCZNIE

W 2014 ROKU

 1. Obrona statusu zawodowego nauczycieli, pracowników pedagogicznych, emerytów i rencistów.

2. Doskonalenie działalności wewnątrzzwiązkowej.

3Doskonalenie systemu edukacji.

4.Nadzór nad finansowaniem zadań edukacyjnych

5. Współdziałanie z sojusznikami oświaty i Związku

 1. Pomoc członkom ZNP

 2. Kampania sprawozdawczo – wyborcza Oddziału ZNP na lata 2014 – 2018.

1.Obrona statusu zawodowego nauczycieli i pracowników pedagogicznych, poprzez:

 • kontynuowanie działań na rzecz utrzymania ustawowych regulacji statusu zawodowego
  nauczycieli zawartych w Karcie Nauczyciela;

 • obronę miejsc pracy pracowników oświaty; domaganie się wypracowania systemowych rozwiązań ograniczających skutki niżu demograficznego; analizę problematyki likwidacji
  miejsc pracy pracowników administracji i obsługi

 • działania mające na celu wzrost płac nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, w tym monitorowanie uzgadniania regulaminów wynagradzania

 • podejmowanie działań zmierzających do podwyższenia i waloryzowania płac pracowników administracji i Obsługi,

 • monitorowanie treści uchwał i zarządzeń wydawanych przez JST; informowanie właściwych ogniw ZNP o wszelkich przypadkach naruszenia przepisów prawa; współpraca ze strukturami OPZZ w tych sprawach,

 • współdziałanie z Państwową Inspekcją Pracy,

 • podejmowanie interwencji w obronie praw pracowniczych,

 • monitorowanie realizacji świadczeń wynikających z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz funduszu zdrowotnego,

 • upowszechnianie materiałów dotyczących interpretacji prawa oświatowego i prawa pracy;

- monitorowanie właściwej realizacji zapisów dotyczących czasu pracy nauczycieli.

 • nadzór nad realizacją zapisów Karta Nauczyciela w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy.

 • monitorowanie sytuacji socjalnej emerytów i rencistów.

 1. Doskonalenie działalności wewnątrzzwiązkowej poprzez:

dążenie do aktywizacji ognisk i grup związkowych

 • podejmowanie działań na rzecz zwiększenia szeregów ZNP

 • opracowywanie okresowych informacji o działalności Zarządu Oddziału ZNP, jego organów

wykonawczych, sekcji, komisji

 • wspomaganie działaczy związkowych w realizacji zadań statutowych poprzez prowadzenie

działalności szkoleniowej, publikowanie informacji prawnych, oświatowych i związkowych

 • doskonalenie systemu przepływu informacji wewnątrzzwiązkowej poprzez wykorzystanie

internetu, poczty elektronicznej, telefonii komórkowej, wydawnictw i materiałów promocyjnych

 • współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego w sprawach edukacji i jej pracowników; współpraca w tym zakresie z partiami politycznymi, posłami, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, OPZZ i jego strukturami terenowymi, a także innymi związkami zawodowymi,

 • udział w posiedzeniach komisji i sesjach jst oraz konferencjach, naradach, debatach poświęconych edukacji i sprawom pracowniczym,

 • opiniowanie projektów aktów prawnych oraz dokumentów przekazanych do konsultacji ze związkami zawodowymi,

 • organizowanie spotkań z przedstawicielami ogniw związkowych i ciał statutowych ZNP w zakresie monitorowania sytuacji pracowników niepedagogicznych oraz bieżącego informowania o zmianach zachodzących w systemie oświaty,

 • organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych obejmujących swym zasięgiem coraz większą liczbę członków Związku i ich rodzin, opracowanie Kalendarza Oddziałowych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Turystycznych;

- wykorzystywanie imprez, spotkań okolicznościowych i uroczystości dla promocji Związku w środowisku lokalnym,

 • kontynuowanie działań w zakresie wyróżniania działaczy ZNP odznaczeniami państwowymi, resortowymi i związkowymi,

 • egzekwowanie realizacji zapisów Statutu ZNP oraz uchwał władz i organów statutowych, zwiększenie odpowiedzialności działaczy związkowych, wzmocnienie dyscypliny wewnątrzzwiązkowej,

 • zwiększenie udzielanej członkom ZNP pomocy prawnej; udzielanie porad prawnych członkom ZNP oraz reprezentowanie pracowników (członków ZNP) przed sądami pracy, miedzy innymi w sprawach o ustalenie treści stosunku pracy

 • opracowywanie okresowych informacji o działalności Zarządu Oddziału,

 • utrzymywanie stałego kontaktu z mediami, informowanie o stanowiskach ZNP w istotnych sprawach oświatowych i pracowniczych, podejmowanie polemik i dyskusji.

 • wspomaganie działaczy związkowych w realizacji zadań statutowych poprzez prowadzenia działalności szkoleniowej, publikowanie informacji prawnych, oświatowych i związkowych.

 • opiniowanie projektów aktów prawnych, uchwał jst oraz dokumentów przekazanych do konsultacji,

 • uczestniczenie w tworzeniu elektronicznej bazy danych członków ZNP, kontynuowanie działań zmierzających do wymiany legitymacji związkowych,

 • organizację spotkań Zarządu Oddziału ZNP z przedstawicielami JST,

 • bezpośrednie kontakty członków Sekretariatu, Prezydium i Zarządu Oddziału ZNP z ogniwami terenowymi służące wymianie informacji i opinii, kontynuowanie spotkań członków kierownictwa z zarządami ogniw, działaczami i członkami ZNP,

 • inspirowanie aktywnej działalności Klubu Młodego Nauczyciela,

 • koordynowanie działań Społecznych Inspektorów Pracy,

 • współdziałanie z pracowniczymi kasami zapomogowo – pożyczkowymi.

 1. Doskonalenie systemu edukacji poprzez:

 • monitorowanie funkcjonowania art. 70a ustawy Karta Nauczyciela,

- kontrola podziału oraz wykorzystania środków przeznaczonych na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,

 • monitorowanie funkcjonowania zmian programowych i organizacyjnych w szkolnictwie ogólnokształcącym i zawodowym,

 • pomoc w rozwiązywaniu problemów występujących w różnych działach edukacji,

 • wpływanie na kształt systemu oświaty poprzez udział w tworzeniu prawa oświatowego oraz
  monitorowanie zmian zachodzących w systemie oświaty,

 • przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szkolnictwie zawodowym i poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym,

 • kontynuowanie działań na rzecz rozwoju zawodowego nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

 1. Nadzór nad finansowaniem zadań edukacyjnych poprzez:

 • monitorowanie osiągania wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli,

 • monitorowanie osiągania wysokości wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi szkół i placówek oświatowych w stosunku do pracowników JST.,

 • analiza wykorzystania subwencji oświatowej przez JST,

 1. Współdziałanie z sojusznikami oświaty i Związku

 • współdziałanie ogniw ZNP z władzami oświatowymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego w sprawach edukacji i jej pracowników,

 • współdziałanie z OPZZ i jego strukturami terenowymi oraz innymi związkami zawodowymi,

 • współdziałanie z Państwową Inspekcją Pracy w sprawach pracowniczych.

 1. Pomoc członkom ZNP

 • udzielanie pomocy finansowej (zapomóg) członkom ZNP w przypadkach losowych z funduszów:

- Oddziału ZNP – specjalnej pomocy dla członków ZNP,

- ZGZNP specjalnej pomocy dla członków ZNP

- „Senior” dla emerytów i rencistów.

 • występowanie do dyrektorów szkół i placówek oświatowych o pomoc finansową w przypadkach losowych z zfśs.

 1. Kampania sprawozdawczo- wyborcza Oddziału ZNP na lata 2014 – 2018.

● udzielenie pomocy ogniskom w przygotowaniu i przeprowadzeniu zebrań sprawozdawczo-

wyborczych

● udział w pracach nad projektami:

- sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału ZNP w kadencji 2010- 2014

- programu działania Zarządu Oddziału ZNP na kadencję 2014 – 2018 ,

- uchwał konferencji

CZĘŚĆ II

ZADANIA

SPOSÓB REALIZACJI

 1. Monitorowanie stanu zabezpieczeń środków finansowych w roku 2014 i na rok 2015 – na podwyżki płac nauczycieli i pracowników administracji i obsługi.

 2. Monitorowanie funkcjonowania finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli – realizacja Karty Nauczyciela i rozporządzenia MEN
 3. Opiniowanie rozporządzeń i ustaw MEN i uchwał organów prowadzących- gminy i powiatu

Obrona świadczeń

oraz uprawnień

czynnych i

emerytowanych

pracowników oświaty

 1. Monitorowanie regulaminów wynagradzania nauczycieli i pracowników administracji i obsługi.
 2. Monitorowanie realizacji wypłat świadczeń socjalnych nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz emerytów i rencistów zgodnie z zapisami w regulaminach zakładowych funduszy świadczeń socjalnych oraz ustawą o związkach zawodowych i ustawą o ZFŚS.
 3. Podejmowanie interwencji w obronie praw

pracowniczych nauczycieli i pracowników

niepedagogicznych.

 1. Upowszechnianie materiałów dotyczących

interpretacji prawa oświatowego i prawa pracy

 1. Monitorowanie osiągania przez nauczycieli średnich płac – zgodnie z KN i rozporządzeniem MEN

Podniesienie prestiżu

zawodu nauczyciela i

pracownika oświaty

 1. 1.Propagowanie dążenia do zdobycia awansu

zawodowego nauczycieli i pracowników administracji i obsługi

Doskonalenie

działalności

wewnątrz

związkowej

 1. Analiza:

a) stanu organizacyjnego – statystyki,

b) spływu składki członkowskie.

 1. Podnoszenie sprawności i efektywności działania Związku poprzez:
 1. merytoryczne i prawne wspieranie działających na

terenie Oddziału Ognisk ZNP,

 1. spotkania Członków Prezydium Zarządu Oddziału z Ogniskami ZNP i Zarządem Ognisk ZNP,
 2. opracowanie tematyki i metodologii szkoleń prezesów ognisk,
 3. dalsze doskonalenie systemu przepływu informacji związkowej,
 1. utrzymanie stałego kontaktu z mediami – informowanie o stanowiskach ZNP w istotnych sprawach oświatowych i pracowniczych
 2. uaktualnianie na bieżące strony Zarządu Oddziału ZNP
 1. Wyróżnianie zasłużonych działaczy związkowych występowanie z wnioskami o:

■ Złotą Odznaką ZNP

■ za 50- letnią przynależność do ZNP

■ odznaczenia państwowe i resortowe.

 1. Współdziałanie ogniw ZNP z władzami państwowymi i oświatowymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego w sprawach edukacji i jej pracowników poprzez organizowanie wspólnych narad.
 2. Współdziałanie z partiami politycznymi, organizacjami społecznymi i pozarządowymi.
 3. Współdziałanie z OPZZ i jego strukturami terenowymi oraz innymi związkami zawodowymi.
 4. Współdziałanie z PIP
 1. Opracowanie okresowych informacji o działalności ZOP ZNP;

 2. Organizowanie działalności kulturalnej, sportowej i turystycznej,
 3. Wykorzystywanie uroczystości okolicznościowych, imprez i spotkań do promocji Związku w środowisku lokalnym.
 4. Pomoc członkom ZNP poprzez udzielanie pomocy finansowej w szczególnie trudnej sytuacji życiowej z funduszu ZOZNP, Funduszu Specjalnej Pomocy oraz z funduszu ,,Senior”.
 5. Koordynowanie prac komisji i sekcji,

a) przygotowywanie materiałów

b) pomoc w wypracowanie stanowiska i opinii.

 1. Udzielanie pomocy prawnej członkom ZNP i podejmowanie interwencji w obronie praw pracowniczych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych
 2. Wykorzystywanie dla promocji ZNP okolicznościowych spotkań i uroczystości, imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych organizowanych przez ZOZNP, JST, szkoły i placówki oświatowe.
 3. Uczestniczenie w akcjach promujących unowocześnienie oświaty – pokazywanie i promowanie dobrej pracy nauczycieli, dyrektorów i osiągnięć szkół.

CZEŚĆ III

TEMATYKAPOSIEDZENIE PREZYDIUM ZARZĄDU ODDZIAŁU

w 2014 r.

MIESIĄC

09 stycznia

 1. Przyjęcie projektu planu finansowego na 2014 r.
 2. Przyjęcie projektu planu pracy ZOZNP na 2014 r.
 3. Sprawy wewnątrzzwiązkowe.
 4. Sprawy bieżące

13 lutego

 1. 1. Uaktualnienie scenariusza spotkań z władzami

samorządowymi, dyrektorami szkół i zarządami ognisk.

 1. Podsumowanie działalności Zarządów Ognisk ZNP wypracowanie wniosków i propozycji do dalszej działalności Ognisk ZNP
 2. Wytyczne Prezydium ZG ZNP z 6 stycznia 2014 r. w sprawie działalności SIP
 3. Sprawy bieżące

13 marca

 1. Informacja o problemach i pracy Oddziałowej Sekcji Administracji i Obsługi.
 2. Kampania sprawozdawczo – wyborcza w Ogniskach – terminarz zebrań.
 3. Informacja o uzyskanych średnich płacach przez nauczycieli w gminie i powiecie.
 4. Organizacja XVI Mistrzostw Polski Pracowników Oświaty w Badmintonie
 5. Sprawy bieżące

24 kwietnia

 1. Wstępna analiza wniosków z zebrań sprawozdawczo – wyborczych w ogniskach.
 2. Sprawozdania z działalności sekcji statutowych
 3. Przygotowanie materiałów na Oddziałową

Konferencję Sprawozdawczą – Wyborczą .

- sprawozdanie z działalności za okres kadencji 2010 – 2014,

- projekt programu działania na kadencję 2014- 2018,

- projekty regulaminów obrad

 1. Sprawy bieżące

15maja

1. Typowanie aktywu związkowego do nagród dyrektora, burmistrza, starosty i kuratora

2. Przygotowanie akcji letniej członków Związku

3. Sprawy bieżące

 

5 czerwca 

 1. Sytuacja kadrowa w placówkach oświatowych.

2. Sprawy wewnątrzzwiązkowe.

12 czerwca

 

Oddziałowa Konferencja Sprawozdawczo – Wyborcza

. lipca

 

1. Przygotowanie materiałów szkoleniowych. Organizacja Szkolenia.

 

2 . Sprawy wewnątrzzwiązkowe

…września

 

 1. Sytuacja kadrowa nauczycieli i pracowników oświaty w szkołach i placówkach oświatowych.
 2. Harmonogram DEN
 3. Sprawy wewnątrzzwiązkowe.

 

.października

 

 1. Problemy oddziałowych sekcji związkowych..
 2. Zatwierdzenie kalendarza imprez o zasięgu ogólnopolskim
 3. Sprawy bieżące

 

..listopada

 

1. Sytuacja finansowa w placówkach.

 

2. Wykorzystanie ZFŚS w szkołach i placówkach.

3. Przedstawienie propozycji do planu doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2015

4. Przygotowanie projektu planu pracy ZOZNP na 2015 r.

5. Sprawy bieżące

grudnia

 

1. Podsumowanie działalności Zarządu Oddziału w roku 2014

 

2.Projekt planu finansowego na 2015 r.

  1. 3. Sprawy bieżące

 

TERMINARZ POSIEDZEŃ ZARZĄDU ODDZIAŁU

ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO

W CHOSZCZNIE w 2014 r.

MIESIĄC

TERMINARZ

30 stycznia

 1. Przyjęcie planu pracy i planu finansowego ZOZNP na 2014
 2. Przyjęcie sprawozdania finansowego Zarządu Oddziału za rok 2013.
 3. Informacja z przygotowań do XVI Mistrzostw Polski Pracowników Oświaty w Badmintonie – zatwierdzenie wydatków finansowych i harmonogram spraw organizacyjnych.

4.Powołanie składu osobowego komisji programowej.

5. Sprawy bieżące

03 kwietnia

1.Organizacja XVI Mistrzostw Polski Pracowników Oświaty w Badmintonie – przydział zadań

2.Wnioski o odznaczenia związkowe.

3.Zatwierdzenie materiałów na Oddziałową Konferencję Sprawozdawczą – Wyborczą .

- sprawozdanie z działalności za okres kadencji 2010 -2014,

- projekt programu działania na kadencję 2014- 2018,

- projekty regulaminów obrad

4. Sprawy bieżące

22 maja

 

 1. I cześć Oddziałowej Konferencji sprawozdawczo wyborczej,
 2. Przydział zadań na Oddziałową Konferencję.
 3. Sprawy bieżące

 

19 czerwca

 

1.Ukonstytuowanie się Zarządu Oddziału, przydział zadań.

 

2.Kompetencje Zarządu Oddziału ZNP i Ognisk ZNP.

  1. 3.Udzielenie pełnomocnictwa Zarządom Ognisk ZNP.4.Analiza planu pracy -przyjęcie zmian w planie w miarę potrzeb5.Ochrona prawna aktywu związkowego.
  2. 6.Zatwierdzenie wniosków na odznaczenia lokalne.
  3. 7.Sprawy bieżące.

września

 1. Podsumowanie działalności SIP
 2. Informacja o przygotowaniach do DEN
 3. Problemy Oddziałowych sekcji związkowych
 4. Sprawy bieżące

października

 

  1. Uroczyste pożegnanie członków przechodzących na emeryturę, nauczycieli którzy otrzymali awans– spotkanie integracyjne z okazji DEN
  2. Sprawy bieżące

 

. grudnia

 

1.Przyjęcie projektów:

 

 1. 2.Plan pracy Zarządu Oddziału na 2015 r.3.Informacja z działalności Zarządu Oddziału za rok 2014.4. Planów pracy komisji i sekcji związkowych działających przy ZOZNP na 2015 r.
 2. Sprawy bieżące

Oddziałowa Konferencja sprawozdawczo- wyborcza:

I etap 22 maja2014 r.

II etap 12 czerwca 2014 r.

NARADY I SZKOLENIA PREZESÓW OGNISK ZNP:

20.MARCA:

1. Materiały na zebrania sprawozdawczo – wyborcze,.

Ogólnopolski i Oddziałowy kalendarz imprez sportowych, turystycznych i kulturalnych

29.MAJA:

 

1. Akcja letnia w Oddziale ZNP,                                                                                                                                                                                                                      2. Sytuacja kadrowa w placówkach,                                                                                                                                                                                                              3. Sprawy wewnątrzzwiązkowe.

 

..WRZEŚNIA

Szkolenie Prezesów Ognisk ZNP-.

 1. uprawnienia Zarządu Ognisk ZNP
 2. ZFŚS- regulaminy i wykorzystanie.

 

.. LISTOPADA

 1. Propozycje do planu pracy Zarządu Oddziału ZNP na rok 2015 – prezesi Ognisk ZNP,

 2. Aktywność Zarządów Ognisk ZNP – prezesi Ognisk ZNP.

 3. Wnioski o odznaczenia państwowe i związkowe

Plan posiedzeń Zarządu, Prezydium Oddziału ZNP w Choszcznie oraz narad prezesów Ognisk ZNP został przyjęty 30 stycznia 2014r.

Plan posiedzeń jest otwarty.

Rozpoczynamy o godz.14:30 !!!

Zapamiętaj, zanotuj, bądź na każdym posiedzeniu Zarządu, Prezydium Zarządu Oddziału i naradzie Prezesów Ognisk ZNP

www.choszczno.znp.edu.pl

Komisje Zarządu Oddziału i Oddziałowe Sekcje Emerytów i Rencistów oraz Administracji i Obsługi działają według przyjętych planów pracy na 2014 r.

 

 

Terminarz narad i posiedzeń Prezydium, Zarządu Oddziału ZNP Choszczno i narad prezesów Ognisk ZNP

 w roku 2014 r.

 

 

 

      Zarząd Oddziału ZNP

Lp.

Prezydium

Zarząd Oddziału ZNP

Narada Prezesów

9 stycznia 30 stycznia
    2. 13 lutego
    3. 13 marca 20 marca
    4. 24 kwietnia 3 kwietnia
    5. 8 maja 15 maja 29 maja
    6. 5 czerwca

19 czerwca

 

 

22 maja – I – sza część Oddziałowej Konferencji Sprawozdawczo- Wyborczej,

 

12 czerwca– II – ga część Oddziałowej Konferencji Sprawozdawczo- Wyborczej

 

 

 

 

ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO

ZARZĄD ODDZIAŁU

73-200 Choszczno

ul. Bolesława Chrobrego 27

tel. 95 765 74 83

e-mail: choszczno@znp.edu.pl;

 

PLAN 

PRACY ZARZĄDU ODDZIAŁU ZNP

NA 2013 ROK

                                                                                                                                                                                                            Zatwierdzony przez:

   Zarząd Oddziału ZNP  w Choszcznie

                                                                                                                                                                                                            w dniu 7 marca 2013 r.

 

CZĘŚĆ I

 

ZADANIA

W PLANIE PRACY DO REALIZACJI

PRZEZ ORGANY STATUTOWE

ZARZĄDU ODDZIAŁU ZNP w CHOSZCZNIE

W 2013 ROKU

 

 

1.       Obrona statusu zawodowego nauczycieli i pracowników pedagogicznych,

2.      Doskonalenie działalności wewnątrzzwiązkowej

3       Udział w doskonaleniu systemu Edukacji

4.      Nadzór nad finansowaniem zadań edukacyjnych poprzez:

5.      Współdziałanie z sojusznikami oświaty i Związku6. Pomoc członkom ZNP

7.      Dalsze podnoszenie efektywności gospodarowania funduszami i majątkiem ZNP

 

1. Obrona statusu zawodowego nauczycieli i pracowników pedagogicznych, poprzez:

 • kontynuowanie działań na rzecz utrzymania ustawowych regulacji statusu zawodowego
  nauczycieli zawartych w Karcie Nauczyciela;
 • rekomendowanie rozwiązań ujętych w dokumencie strategicznym ZNP „Pakt dla edukacji”
  • obronę miejsc pracy pracowników oświaty; domaganie się wypracowania systemowych rozwiązań ograniczających skutki niżu demograficznego; analizę problematyki likwidacji
   miejsc pracy pracowników administracji i obsługi
  • działania mające na celu wzrost płac nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, w  tym  monitorowanie  uzgadniania regulaminów wynagradzania
  • podejmowanie działań zmierzających do podwyższenia i waloryzowania płac pracowników  administracji i obsługi.
   • monitorowanie treści uchwał i zarządzeń wydawanych przez JST; informowanie właściwych ogniw ZNP o wszelkich przypadkach naruszenia przepisów prawa; współpraca ze strukturami OPZZ w tych sprawach
   • współdziałanie z Państwową Inspekcją Pracy
   • podejmowanie interwencji w obronie praw pracowniczych
    • monitorowanie realizacji świadczeń wynikających z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz funduszu zdrowotnego
    • upowszechnianie materiałów dotyczących interpretacji prawa oświatowego i prawa pracy;
     monitorowanie właściwej realizacji zapisów dotyczących czasu pracy nauczycieli.
 • nadzór nad realizacją zapisów Karta Nauczyciela w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy.

2. Doskonalenie działalności wewnątrzzwiązkowej poprzez:

•   dążenie do aktywizacji ognisk i grup związkowych

 • podejmowanie działań na rzecz zwiększenia szeregów ZNP
 • opracowywanie okresowych informacji o działalności Zarządu Oddziału ZNP, jego organów

wykonawczych, sekcji, komisji

 • wspomaganie działaczy związkowych w realizacji zadań statutowych poprzez prowadzenie

działalności szkoleniowej, publikowanie informacji prawnych, oświatowych

i związkowych

 • doskonalenie systemu przepływu informacji wewnątrzzwiązkowej poprzez wykorzystanie

internetu, poczty elektronicznej, telefonii komórkowej, wydawnictw i materiałów promocyjnych

 • promocję Związku poprzez popularyzowanie historii, dorobku, tradycji ZNP, wykorzystywanie materiałów z archiwum ZG ZNP,
 • współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego w sprawach edukacji i jej pracowników; współpraca w tym zakresie z partiami politycznymi, posłami, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, OPZZ i jego strukturami terenowymi, a także innymi związkami zawodowymi
 • udział w posiedzeniach komisji i sesjach jst oraz konferencjach, naradach, debatach poświęconych edukacji i sprawom pracowniczym
 • opiniowanie projektów aktów prawnych oraz dokumentów przekazanych do konsultacji ze związkami zawodowymi
 • organizowanie spotkań z przedstawicielami ogniw związkowych i ciał statutowych ZNP w zakresie monitorowania sytuacji pracowników niepedagogicznych oraz bieżącego informowania o zmianach zachodzących w systemie oświaty
 • organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych obejmujących swym zasięgiem coraz większą liczbę członków Związku i ich rodzin, opracowanie Kalendarza Ogólnopolskich  Imprez i współpraca z organizatorami tych imprez; wykorzystywanie imprez, spotkań okolicznościowych i uroczystości dla promocji Związku w środowiskach lokalnych
 • kontynuowanie działań w zakresie wyróżniania działaczy ZNP odznaczeniami państwowymi, resortowymi i związkowymi
 • egzekwowanie realizacji zapisów Statutu ZNP oraz uchwał władz i organów statutowych, zwiększenie odpowiedzialności działaczy związkowych, wzmocnienie dyscypliny wewnątrzzwiązkowej
 • zwiększenie udzielanej członkom ZNP pomocy prawnej; udzielanie porad prawnych członkom ZNP oraz reprezentowanie pracowników (członków ZNP) przed sądami pracy, miedzy innymi w sprawach o ustalenie treści stosunku pracy
 • udzielanie pomocy finansowej z Funduszu Specjalnej Pomocy dla Członków ZNP oraz
  z Funduszu „Senior”; rozszerzenie form pomocy emerytom i rencistom
 • podnoszenie efektywności gospodarowania funduszami i majątkiem ZNP;
 • opracowywanie okresowych informacji o działalności Zarządu Oddziału,
  • dążenie do optymalizacji struktur związkowych, , aktywizację ognisk i grup związkowych.
  • utrzymywanie stałego kontaktu z mediami, informowanie o stanowiskach ZNP w istotnych sprawach oświatowych i pracowniczych, podejmowanie polemik i dyskusji.
  • wspomaganie działaczy związkowych w realizacji zadań statutowych poprzez prowadzenia działalności szkoleniowej, wydawniczej, publikowanie informacji prawnych, oświatowych i związkowych.
  • współdziałanie z Państwową Inspekcją Pracy i Społecznymi Inspektorami Pracy.
   • opiniowanie projektów aktów prawnych oraz dokumentów przekazanych do konsultacji z partnerami społecznymi.
   • uczestniczenie w tworzeniu elektronicznej bazy danych członków ZNP, kontynuowanie działań zmierzających do wymiany legitymacji związkowych.
   • kontynuowanie działań w zakresie wyróżniania działaczy ZNP odznaczeniami państwowymi, resortowymi i związkowymi.
   • promocja Związku poprzez popularyzowanie historii, dorobku, tradycji ZNP
   • organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych obejmujących swym zasięgiem coraz większą liczbę członków związku i ich rodzin, opracowanie Okręgowego Kalendarza Imprez, współpraca z organizatorami tych imprez: wykorzystywanie imprez, okolicznościowych spotkań i uroczystości dla promocji Związku w środowiskach lokalnych
   • organizację spotkania z przedstawicielami Zarządów Oddziałów ZNP odpowiedzialnymi za monitorowanie działań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie likwidacji i przekształcenia publicznych szkół i placówek oświatowych, w tym przekazywania ich do prowadzenia podmiotom nie będącym JST.

• bezpośrednie kontakty członków Sekretariatu, Prezydium i Zarządu Oddziału ZNP z ogniwami terenowymi służące wymianie informacji i opinii, kontynuowanie spotkań członków kierownictwa  z zarządami ogniw, działaczami i członkami ZNP.

 • inspirowanie  aktywnej działalności  Klubu Młodego Nauczyciela koordynowanie działań SIP.
 • współdziałanie z pracowniczymi kasami zapomogowo – pożyczkowymi.

3. Udział w doskonaleniu systemu edukacji poprzez:

•   kontynuowanie działań na rzecz obrony publicznej oświaty samorządowej

 • kontynuowanie prac nad wypracowaniem modelu przygotowania i rozwoju zawodowego nauczycieli oraz modyfikacji systemu awansu zawodowego nauczycieli (zgodnie z rekomendacjami zawartymi w „Pakcie dla edukacji”)
 • monitorowanie  funkcjonowania art. 70a ustawy Karta Nauczyciela, po zmianie treści przepisu
 • monitorowanie funkcjonowania zmian programowych i organizacyjnych w szkolnictwie ogólnokształcącym i zawodowym
 • kontynuowanie działań na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów występujących w różnych działach edukacji
  • wpływanie na kształt systemu oświaty poprzez udział w tworzeniu prawa oświatowego oraz
   monitorowanie zmian zachodzących w systemie oświaty
  • podejmowanie działań mających  na celu upowszechnienie edukacji przedszkolnej
   • przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szkolnictwie zawodowym i poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym.
   • kontynuowanie działań na rzecz rozwoju zawodowego nauczycieli.
   • kontrola podziału oraz wykorzystania środków przeznaczonych na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

4. Nadzór nad finansowaniem zadań edukacyjnych poprzez:

 • kontynuowanie działań na rzecz objęcia wychowania przedszkolnego subwencją oświatową
 • monitorowanie osiągania wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
 •  kontynuowanie działań w celu zwiększenia nakładów na edukację, zachowania subwencji oświatowej gwarantującej realizację zadań oświatowych.

 

5. Współdziałanie z sojusznikami oświaty i Związku

 • współdziałanie ogniw ZNP z władzami oświatowymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego w sprawach edukacji i jej pracowników.
 • współdziałanie z OPZZ i jego strukturami terenowymi oraz innymi związkami zawodowymi.
 • współdziałanie z PIP

6. Pomoc członkom ZNP

 • Udzielanie pomocy finansowej członkom ZNP w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, przyznawanie zapomóg z Funduszu specjalnej pomocy dla członków ZNP oraz Funduszu „Senior”.

 

7. Dalsze podnoszenie efektywności gospodarowania funduszami i majątkiem ZNP

 • prowadzenie działalności finansowej opartej na zasadzie racjonalnego i oszczędnego gospodarowania funduszami ZNP.
 • poprawa stanu bazy związkowej, przeprowadzenie modernizacji i remontu nowego pomieszczenia związkowego.

 

CZĘŚĆ II

 

ZADANIA

SPOSÓB REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

 1. Monitorowanie stanu zabezpieczeń środków finansowych w roku 2013 i na rok 2014 na podwyżki płac nauczycieli i pracowników administracji i obsługi
 2. Monitorowanie funkcjonowania finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli – realizacja Karty Nauczyciela i rozporządzenia MEN i S.
 3. Podejmowanie działań celem poprawienia warunków  pracy i nauki.
 4. Opiniowanie rozporządzeń i ustaw MEN i uchwał organów prowadzących- gminy i powiatu

Zarząd Oddziału

Komisja Socjalno- Bytowa

Prezydium Zarządu Oddziału

Zarząd Oddziału

Komisja Opiniodawczo- Prawno – Interwencyjna

 

 

 

Obrona świadczeń

oraz uprawnień

czynnych i

emerytowanych

pracowników oświaty

 1. Monitorowanie  regulaminów wynagradzania nauczycieli i pracowników administracji i obsługi.
 2. Monitorowanie realizacji wypłat świadczeń socjalnych nauczycieli, pracowników administracji emerytów obsługi oraz emerytów i rencistów  zgodnie z zapisami w regulaminach zakładowych funduszy świadczeń socjalnych oraz ustawą o związkach zawodowych i ustawą o ZFŚS.
 3. Podejmowanie interwencji w obronie praw pracowniczych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
 4. Upowszechnianie materiałów dotyczących interpretacji prawa oświatowego i prawa pracy
 5. Monitorowanie osiągania przez nauczycieli średnich płac – zgodnie z K.N i rozporządzeniem MEN

Zarządy Ognisk,

Prezydium Zarządu Oddziału

Komisja Opiniodawczo- Prawno-Interwencyjna.

Komisja Socjalno- Bytowa

Prezydium Zarządu Oddziału

Zarządy Ognisk

 

Zarząd Oddziału

Oddz. Sekcja Ad.i Obs.

Komisja Opiniodawczo- Prawno-Interwencyjna

Prezes Oddziału

Komisja Opiniodawczo- Prawno-Interwencyjna

Prezes Oddziału ZNP

Podniesienie prestiżu

zawodu nauczyciela i

pracownika oświaty

 1. Propagowanie dążenia do zdobycia awansu zawodowego nauczycieli i pracowników administracji i obsługi

 

 

 

Zarząd Oddziału

Komisja Kulturalno- Oświatowa

Zarządy Ognisk

Doskonalenie

działalności

wewnątrz

związkowej

 1. Analiza:

a) stanu organizacyjnego – statystyki

b) spływu  składki członkowskie

2. Podnoszenie sprawności i efektywności działania Związku poprzez:

a)  merytoryczne i prawne wspieranie działających na

terenie Oddziału Ognisk ZNP,

b)      spotkania Członków Prezydium Zarządu Oddziału z Ogniskami ZNP i Zarządem Ognisk ZNP

c)      opracowanie tematyki i metodologii szkoleń prezesów ognisk

d)      dalsze doskonalenie systemu przepływu informacji związkowej,

e)       utrzymanie stałego kontaktu z mediami – informowanie o stanowiskach ZNP w istotnych sprawach oświatowych i pracowniczych

f)         uaktualnianie na bieżące strony Zarządu Oddziału

ZNP

3. Wyróżnianie zasłużonych działaczy związkowych występowanie z wnioskami o:

■ Złotą Odznaką ZNP

■ za 50- letnią przynależność do ZNP

■ odznaczenia państwowe i resortowe.

4. Współdziałanie ogniw ZNP z władzami państwowymi i oświatowymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego w sprawach edukacji i jej pracowników poprzez organizowanie wspólnych narad

1. Współdziałanie z partiami politycznymi, organizacjami społecznymi i pozarządowymi.

2. Współdziałanie z OPZZ i jego strukturami terenowymi oraz innymi związkami zawodowymi.

3. Współdziałanie z PIP

4. Opracowanie okresowych informacji o działalności ZOP ZNP;

5. Organizowanie działalności kulturalnej, sportowej i turystycznej,

6. Wykorzystywanie uroczystości okolicznościowych, imprez i spotkań do promocji Związku w środowisku lokalnym.

7. Pomoc członkom ZNP poprzez udzielanie pomocy finansowej w szczególnie trudnej sytuacji życiowej z funduszu ZOZNP, Funduszu Specjalnej Pomocy oraz z funduszu ,,Senior”.

8. Koordynowanie prac komisji i sekcji,

a) przygotowywanie materiałów

b) pomoc w wypracowanie stanowiska i opinii.

9. Udzielanie pomocy prawnej członkom ZNP i podejmowanie interwencji w obronie praw pracowniczych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych

10. Wykorzystywanie dla promocji ZNP okolicznościowych spotkań i uroczystości, imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych organizowanych przez ZOZNP, JST, szkoły i placówki oświatowe.

11. Uczestniczenie w akcjach promujących unowocześnienie oświaty – pokazywanie i promowanie dobrej pracy nauczycieli, dyrektorów i osiągnięć szkół.

Wiceprezes Oddziału

Księgowa

Prezes,

Prezydium Zarządu Oddziału

Zarządy Ognisk

Prezydium Zarządu Oddziału

 

Komisja

Organizacyjno- Informacyjna

Prezydium Zarządu Oddziału

Prezes,

Komisja Kult- Oświat. .Prezes

Zarząd Oddziału

Sekcja Emerytów i Rencistów

Oddz. Sekcja Adm.i Obsł.

Zarząd Oddziału

Zarządy Ognisk

Prezes Oddziału

Prezydium ZO

Prezes, Zarząd Oddziału

Prezes, Prezydium

Komisja informacyjno-organizacyjna

Zarząd Oddziału, Komisja

Kulturalno- Oświatowa,

Sportowo- turystyczna

Zarząd Oddziału

Komisja Socjalno- Bytowa,

Prezydium

Sekcja Emerytów i Rencistów

Zarząd Oddziału

Sekretariat

Komisja Opiniodawczo- Prawno-Interwencyjna,

Prezydium, Prezesi Ognisk

ZNP

Prezydium, Prezesi Ognisk ZNP

CZEŚĆ III

TEMATYKA POSIEDZENIE PREZYDIUM ZARZĄDU ODDZIAŁU

 w 2013 r.

 

 

MIESIĄC

TEMATYKA

ODPOWIEDZIALNI

03 stycznia
 1. Przyjęcie projektu planu finansowego na 2013 r.
 2. Przyjęcie projektu planu pracy ZOZNP na 2013 r.
 3. Sprawy wewnątrzzwiązkowe.
  1. Sprawy bieżące
SekretariatSekretarz

 

 21 luty

 1. Uaktualnienie scenariusza spotkań z władzami samorządowymi, dyrektorami szkół i zarządami ognisk.
 2. Podsumowanie działalności Zarządów Ognisk ZNP wypracowanie wniosków i propozycji do dalszej działalności Ognisk ZNP
 3. Informacja o stanie uzwiązkowienia w szkołach i placówkach
 4. Sprawy bieżące
SekretariatKomisja Organizacyjno- Informacyjnakol. Elżbieta Kłos – wiceprezes ZOZNPKomisja Kulturalno – Oświatowa.

21 marca

 1. Informacja o problemach i pracy Oddziałowej Sekcji Administracji i Obsługi.
 2. Przygotowanie materiałów na spotkani władzami samorządowymi.
 3.  Informacja o uzyskanych średnich płacach przez nauczycieli w gminie i powiecie.
 4. Organizacja XIV Mistrzostw Polski w badmintonie nauczycieli i pracowników Oświaty – podsumowanie
 5. Sprawy bieżące
kol. Agata Łuczak – przewodnicząca OSAiOSekretariatkol. Barbara Naskrętkol. Jolanta GrabowskaZarząd

 18 kwietnia

 

 1. Przygotowanie materiałów na szkolenie prezesów Ognisk ZNP
 2. Opracowanie scenariusza spotkania z młodymi nauczycielami.
 3. Informacja o problemach i pracy Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów.
 4. Typowanie aktywu związkowego do nagród dyrektora, burmistrza, starosty i kuratora
 5. . Sprawy bieżące
kol. Jola Grabowska, kol. Elżbieta Kłos, kol. Maria Ziółkowskakol. Barbara Naskręt, kol. Marta Gonera, kol. Joanna Konopackakol. E. Żmudzka – AdadyńskaPrezesi Ognisk ZNP, Sekretariat

16maja

 1. Wykorzystanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w poszczególnych placówkach.
 2. Przygotowanie akcji letniej członków Związku.
 3. Przygotowania do pikniku rodzinnego.
 4. Sprawy bieżące.
kol. Eugenia Żmudzka- Adadyńskakol. Barbara Naskręt, kol. Jolanta Grabowskakol. Elżbieta Kłos, kol. Roman Naskręt
 13 czerwca
 1. Przyjęcie harmonogramu Oddziałowego DEN
 2. Tematyka  szkolenia prezesów ognisk ZNP
 3. Zatwierdzenie wniosków na odznaczenia lokalne
 4. Sprawy bieżące
 kol. Dorota JarmarkiewiczsekretariatKomisja Informacyjno- Organizacyjna
4 lipca 1. Działalność Społecznych Inspektorów Pracy w szkołach i placówkach oświatowych.                       2. Ustalenie dyżurów w biurze ZOZNP                   3. Zatwierdzenie scenariusza spotkania z nauczycielami , którzy otrzymali awans w 2013 r. – spotkania integracyjnego                                   4.Sprawy wewnątrzzwiązkowe. kol. Barbara NaskrętPrezydiumPrezydium

 

12 września

 1. Sytuacja kadrowa  nauczycieli i pracowników oświaty w szkołach i placówkach oświatowych.
 2. Przygotowania do szkolenia prezesów Ognisk  ZNP
 3.  Informacja kierownika Wydziału w Starostwie na temat sytuacji  kadrowej w oświacie
 4. Sprawy wewnątrzzwiązkowe.
kol. Barbara NaskrętPrezydiumkol. . Jolanta Grabowska, kol. Elżbieta Kłos – wiceprezesi ZOZNP

 17października

 1. Sytuacja emerytów i rencistów – informacja o pracy Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów.
 2. Zatwierdzenie kalendarza imprez o zasięgu ogólnopolskim
 3. Informacje dyrektora BOSS na temat sytuacji  kadrowej w oświacie
 4. Sprawy bieżące
kol. Eugenia Żmudzka- Adadyńskakol. Jolanta Grabowska – wiceprezesdyrektor BOSS i kierownik Wydziału Edukacji

 21listopada

 1. Sytuacja finansowa w placówkach.
 2. Wykorzystanie ZFŚS w szkołach i placówkach.
 3. Przedstawienie propozycji do planu doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2013
 4. Przygotowanie projektu  planu pracy ZOZNP na 2014 r.
 5. Przygotowanie akcji sprawozdawczo – wyborczej w ogniskach
 6. Sprawy bieżące
sekretariat, dyrektorzy szkółkol. Eugenia Żmudzka- Adadyńska,Komisja Opiniodawczo – Prawno – Interwencyjna,sekretariatPrezydium

12 grudnia

 1. Podsumowanie działalności Zarządu Oddziału w roku 2013
 2. Projekt planu finansowego na 2014 r.
  1. Sprawy bieżące
Sekretariatksięgowa

TERMINARZ POSIEDZEŃ ZARZĄDU ODDZIAŁU

ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO

W CHOSZCZNIE w 2013 r.

 

MIESIĄC

TERMINARZ

ODPOWIEDZIALNI

07 marca
 1. Przyjęcie planu pracy i planu finansowego ZOZNP na 2013
 2. Przyjęcie sprawozdania finansowego Zarządu Oddziału za rok 2012.
 3.  Informacja z przygotowań do XV Mistrzostw Polski Nauczycieli w badmintonie – zatwierdzenie wydatków finansowych i harmonogram spraw organizacyjnych
 4.  Sprawy bieżące
prezes Oddziału, Sekretarzprezes Oddziału, księgowaKomisja Sportowo – Turystyczna – kol. J. Grabowska
24 kwietnia 1.Zapoznanie się z planem Pracy Komisji Oświaty Gminy i Powiatu2. Przyjęcie regulaminu konkursu ,,Przyjazny dyrektor3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału ZNP za rok 20124.Wnioski o odznaczenia państwowe i związkowe5. Sprawy bieżące Przewodniczący Komisji Edukacji i Oświaty w Gminie i Powieciekol. Elżbieta Kłos – wiceprezesprezes OddziałuM. Ziółkowska, B. NaskrętPrezydium
23 maja
 1. Spotkanie aktywu związkowego z władzami Gminy i Powiatu :

– reforma Edukacji po rocznej realizacji – wnioski i uwagi

- sytuacja kadrowa i finansowa nauczycieli i pracowników oświaty ,

2. Sprawy bieżące

Zarząd Oddziału ZNP, Zarządy Ognisk ZNP, władze samorządowe
20 czerwca 1. Ochrona prawna aktywu związkowego.
 1. Zatwierdzenie wniosków na odznaczenia lokalne

3. Analiza stanu organizacyjnego Zarządu Oddział

4. Problemy pracowników niepedagogicznych

5. ZFŚS – wykorzystanie za ½ roku – uwagi

6.Sprawy bieżąceprezes Oddziałuprezes Oddziału, Komisja Informacyjno- OrganizacyjnaE. KłosA. Łuczak -przew. Oddział. Sekcji Adm. i Obsł.E. Żmudzka – Adadyńska19 wrzesień

 1. Podsumowanie działalności SIP
 2. Informacja o przygotowaniach do DEN
 3. Problemy emerytów i rencistów
 4. Sprawy bieżące

prezes OddziałuD. Jarmarkiewicz -przew. Komisji Kulturalno- Oświatowej.E. Żmudzka – Adadyńska25 październik

  1. Uroczyste pożegnanie członków przechodzących na emeryturę, n-li którzy otrzymali awans– spotkanie integracyjne z okazji DEN   2. Sprawy bieżące

Komisja Kulturalno – Oświatowa Komisja Informacyjno- Organizacyjna19 grudniaPrzyjęcie projektów:1.Plan pracy Zarządu Oddziału na 2014 r.2. Informacja z działalności Zarządu Oddziału za rok 2013.

 

3. Planów pracy komisji i sekcji związkowych działających przy ZOZNP na 2014 r.

4.Sprawy bieżąceSekretariatPrzewodniczący Oddz. Sekcji i Komisji.

 

NARADY I SZKOLENIA PREZESÓW OGNISK ZNP:

 21 LUTEGO

    1.        Wypracowanie stanowiska w sprawie proponowanych przez MEN zmian w Karcie Nauczyciela. – dostarczyły Ogniska 4,14,12

          a) awanse n-li – projekt ZNP

     2.       Podsumowanie opiniowania projektów ustaw i uchwał

    3.        Informacja o średnich płacach w gminie i w powiecie.

    4.       Sprawy wewnątrzzwiązkowe

 11 KWIETNIA

    1.     Informacja o stanie uzwiązkowienia na terenie Oddziału ZNP – kol. Elżbieta Kłos – wiceprezes ZOZNP,

    2.    Realizacja ZFŚS w szkołach i placówkach – wnioski i uwagi – kol. Eugenia Żmudzka – Adadyńska – przewodnicząca Komisji Socjalno

 - Bytowej,

   3.      Działalność Zarządów Ognisk ZNP – kol. Barbara Naskręt.

13 CZERWCA

 1.      Sytuacja kadrowa i finansowa w szkołach i placówkach – prezesi Ognisk ZNP
 2.     Informacja o związkowym DEN – sekretariat ZOZNP,
 3.      Odznaczenia lokalne i nagrody  burmistrza, starosty i dyrektora szkoły, przedszkola i placówki oświatowej – prezesi Ognisk ZNP
 4.     Sprawy wewnątrzzwiązkowe.

WRZESIEŃ

 1.   Szkolenie

14 LISTOPADA

 1.     Propozycje do planu pracy Zarządu Oddziału ZNP na rok 2013 – prezesi Ognisk ZNP,
 2.     Udoskonalenie przepływu informacji z Zarządu Oddziału ZNP, Zarządu Okręgu ZNP, ZGZNP – prezesi Ognisk ZNP,
 3.     Aktywność Zarządów Ognisk ZNP – prezesi Ognisk ZNP.
 4.      Wnioski o odznaczenia państwowe i związkowe

 

Plan posiedzeń Zarządu, Prezydium Oddziału ZNP w Choszcznie oraz narad prezesów Ognisk ZNP został przyjęty 7 marca 2013r. Plan posiedzeń jest otwarty

Rozpoczynamy o godz.14.0 0 !!!

 

Zapamiętaj, zanotuj, bądź na każdym posiedzeniu Zarządu, Prezydium Zarządu Oddziału i naradzie Prezesów Ognisk ZNP

www.choszczno.znp.edu.pl

 

Komisje Zarządu Oddziału i Oddziałowe Sekcje Emerytów i Rencistów oraz Administracji i Obsługi działają według przyjętych planów pracy na 2013 r.

PLAN 

PRACY ZARZĄDU ODDZIAŁU ZNP

NA 2012 ROK

 

 

 

 

 

                                        Do użytku wewnętrznego

                                            

 

 

 

 

                                 Zatwierdzony przez:

                               Zarząd Oddziału ZNP

             w Choszcznie

                                 w dniu 16 lutego 2012 r.

 

 

 

 

CZĘŚĆ I

 

 

 

ZADANIA

W PLANIE PRACY DO RELIZACJI

PRZEZ  ORGANY STATUTOWE

ZARZĄDU ODDZIAŁU ZNP w CHOSZCZNIE

W 2012 ROKU

 

 

 

            

            GŁÓWNE ZADANIA PLANU PRACY:

 

Działalność wewnątrzzwiązkowa

Promocja i kształtowanie właściwego wizerunku ZNP

Zadania organizacyjne

Doskonalenie systemu edukacji

Nadzór nad finansowaniem oświaty

Kształcenie i doskonalenie nauczycieli

Obrona świadczeń oraz uprawnień czynnych i emerytowanych pracowników oświaty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIA

SPOSÓB REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

Doskonalenie

systemu edukacji

 1. Monitorowanie stanu zabezpieczeń środków finansowych w roku 2012 i na rok 2013 na podwyżki płac nauczycieli i pracowników administracji i obsługi
 2. Monitorowanie funkcjonowania finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli – realizacja Karty Nauczyciela i rozporządzenia MEN i S.
 3. Podejmowanie działań celem poprawienia warunków  pracy i nauki.
 4. Opiniowanie rozporządzeń i ustaw MEN i uchwał organów prowadzących- gminy i powiatu

Zarząd Oddziału

Komisja Socjalno- Bytowa

Prezydium Zarządu Oddziału

Zarząd Oddziału

Komisja Opiniodawczo- Prawno – Interwencyjna

 

 

 

Obrona świadczeń

oraz uprawnień

czynnych i

emerytowanych

pracowników oświaty

 1. Monitorowanie  regulaminów wynagradzania nauczycieli i pracowników administracji i obsługi.
 2. Monitorowanie realizacji wypłat świadczeń socjalnych nauczycieli, pracowników administracji emerytów obsługi oraz emerytów i rencistów  zgodnie z zapisami w regulaminach zakładowych funduszy świadczeń socjalnych oraz ustawą o związkach zawodowych i ustawą o ZFŚS.
 3. Podejmowanie interwencji w obronie praw

pracowniczych nauczycieli i pracowników

niepedagogicznych.

 1. Upowszechnianie materiałów dotyczących

interpretacji prawa oświatowego i prawa pracy

 1. Monitorowanie osiągania przez nauczycieli średnich płac – zgodnie z K.N i rozporządzeniem MEN

Zarządy Ognisk,

Prezydium Zarządu Oddziału

Komisja Opiniodawczo- Prawno-Interwencyjna.

Komisja Socjalno- Bytowa

Prezydium Zarządu Oddziału

Zarządy Ognisk

 

Zarząd Oddziału

Oddz. Sekcja Ad.i Obs.

Komisja Opiniodawczo- Prawno-Interwencyjna

Prezes Oddziału

Komisja Opiniodawczo- Prawno-Interwencyjna

Prezes Oddziału ZNP

Podniesienie prestiżu

zawodu nauczyciela i

pracownika oświaty

 1. Propagowanie dążenia do zdobycia awansu

zawodowego nauczycieli i pracowników administracji i obsługi

 

 

 

Zarząd Oddziału

Komisja Kulturalno- Oświatowa

Zarządy Ognisk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doskonalenie

działalności

wewnątrz

związkowej

 1. Analiza:

a) stanu organizacyjnego – statystyki

b) spływu  składki członkowskie

 

 1. Podnoszenie sprawności i efektywności działania Związku poprzez:

a)  merytoryczne i prawne wspieranie działających na

terenie Oddziału Ognisk ZNP,

b)      spotkania Członków Prezydium Zarządu Oddziału z Ogniskami ZNP i Zarządem Ognisk ZNP

c)      opracowanie tematyki i metodologii szkoleń prezesów ognisk

d)     dalsze doskonalenie systemu przepływu informacji związkowej,

e)       utrzymanie stałego kontaktu z mediami – informowanie o stanowiskach ZNP w istotnych sprawach oświatowych i pracowniczych

f)        uaktualnianie na bieżące strony Zarządu Oddziału

ZNP

 

 1. Wyróżnianie zasłużonych działaczy związkowych występowanie z wnioskami o:

■ Złotą Odznaką ZNP

■ za 50- letnią przynależność do ZNP

■ odznaczenia państwowe i resortowe.

 

 1. Współdziałanie ogniw ZNP z władzami państwowymi i oświatowymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego w sprawach edukacji i jej pracowników poprzez organizowanie wspólnych narad

 

 1. Współdziałanie z partiami politycznymi, organizacjami społecznymi i pozarządowymi.

 

 1. Współdziałanie z OPZZ i jego strukturami terenowymi oraz innymi związkami zawodowymi.

 

 1. Współdziałanie z PIP

 

 1. Opracowanie okresowych informacji o działalności ZOP ZNP;

 

 1. Organizowanie działalności kulturalnej, sportowej i turystycznej,

 

 1. Wykorzystywanie uroczystości okolicznościowych, imprez i spotkań do promocji Związku w środowisku lokalnym.

 

 1. Pomoc członkom ZNP poprzez udzielanie pomocy finansowej w szczególnie trudnej sytuacji życiowej z funduszu ZOZNP, Funduszu Specjalnej Pomocy oraz z funduszu ,,Senior”.
  1. Koordynowanie prac komisji i sekcji,

a) przygotowywanie materiałów

b) pomoc w wypracowanie stanowiska i opinii.

 

 1. Udzielanie pomocy prawnej członkom ZNP i podejmowanie interwencji w obronie praw pracowniczych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych

 

 1. Wykorzystywanie dla promocji ZNP okolicznościowych spotkań i uroczystości, imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych organizowanych przez ZOZNP, JST, szkoły i placówki oświatowe.

 

 1. Uczestniczenie w akcjach promujących unowocześnienie oświaty – pokazywanie i promowanie dobrej pracy nauczycieli, dyrektorów i osiągnięć szkół.

Wiceprezes Oddziału

Księgowa

 

Prezes,

Prezydium Zarządu Oddziału

Zarządy Ognisk

Prezydium Zarządu Oddziału

 

Komisja

Organizacyjno- Informacyjna

Prezydium Zarządu Oddziału

Prezes,

Komisja Kult- Oświat. .Prezes

Zarząd Oddziału

Sekcja Emerytów i Rencistów

Oddz. Sekcja Adm.i Obsł.

Zarząd Oddziału

Zarządy Ognisk

Prezes Oddziału

Prezydium ZO

Prezes, Zarząd Oddziału

Prezes, Prezydium

Komisja informacyjno-organizacyjna

Zarząd Oddziału, Komisja

Kulturalno- Oświatowa,

Sportowo- turystyczna

Zarząd Oddziału

Komisja Socjalno- Bytowa,

Prezydium

Sekcja Emerytów i Rencistów

Zarząd Oddziału

Sekretariat

Komisja Opiniodawczo- Prawno-Interwencyjna,

Prezydium, Prezesi Ognisk

ZNP

Prezydium, Prezesi Ognisk ZNP

 

TEMATYKA POSIEDZENIE PREZYDIUM ZARZĄDU ODDZIAŁU

 w 2012 r.

 

MIESIĄC

TEMATYKA

ODPOWIEDZIALNI

12 stycznia 1.Przyjęcie projektu planu finansowego na 2012 r.

2.Przyjęcie projektu planu pracy ZOZNP na 2012 r.

3.Zatwierdzenie wniosków na odznaczenia

4.Sprawy wewnątrzzwiązkowe.

5.Sprawy bieżąceSekretariat

Sekretarz

 

 

 

23 lutego

 1. Uaktualnienie scenariusza spotkań z władzami

samorządowymi, dyrektorami szkół i zarządami ognisk.

 1. Podsumowanie działalności Zarządów Ognisk ZNP wypracowanie wniosków i propozycji do dalszej działalności Ognisk ZNP
 2. informacja o stanie uzwiązkowienia w szkołach i placówkach
 3. organizacja spotkania z młodymi nauczycielami i nauczycielami , którzy otrzymali awans w 2012 r.
 4. Sprawy bieżące

Sekretariat

 

 

 

Komisja Organizacyjno- Informacyjna

 

kol. Elżbieta Kłos – wiceprezes ZOZNP

Komisja Kulturalno – Oświatowa. 

 

 

15 marca

 1. Informacja o problemach i pracy Oddziałowej Sekcji Administracji i Obsługi.
 2. Przygotowanie materiałów na spotkani władzami samorządowymi.
 3.  Informacja o uzyskanych średnich płacach przez nauczycieli w gminie i powiecie.
 4. Organizacja XIV Mistrzostw Polski w badmintonie nauczycieli i pracowników Oświaty
 5. Sprawy bieżące

kol. Agata Łuczak – przewodnicząca OSAiO

 

 

Sekretariat

 

kol. Barbara Naskręt

 

 

Zarząd i prezesi Ognisk ZNP

19 kwietnia

 

 

 

 

 

 1. Przygotowanie materiałów na szkolenie prezesów Ognisk ZNP
 2. Opracowanie scenariusza spotkania z młodymi nauczycielami.
 3. Informacja o problemach i pracy Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów.
 4. Typowanie aktywu związkowego do nagród dyrektora, burmistrza, starosty i kuratora
 5. . Sprawy bieżące

kol. Jola Grabowska, kol. Elżbieta Kłos, kol. Maria Ziółkowska

 

kol. Barbara Naskręt, kol. Marta Gonera, kol. Joanna Konopacka

 

kol. E. Żmudzka – Adadyńska

Prezesi Ognisk ZNP, Sekretariat10 maj

 1. Wykorzystanie Zakładowego Funduszu Świadczeń  Socjalnych w poszczególnych placówkach.
  1. Przygotowanie akcji letniej członków Związku
  2. Przygotowania do pikniku rodzinnego

 

 1. Sprawy bieżące

kol. Eugenia Żmudzka- Adadyńska

 

 

kol. Barbara Naskręt, kol. Jolanta Grabowska

kol. Elżbieta Kłos, kol. Roman Naskręt

 

14 czerwca

 1. Przyjęcie harmonogramu Oddziałowego DEN
 2. Tematyka  szkolenia prezesów ognisk ZNP
  1. Zatwierdzenie wniosków na odznaczenia lokalne
  2. Sprawy bieżące

kol. Dorota Jarmarkiewicz

 

 

sekretariat

 

Komisja Informacyjno- Organizacyjna3 lipca1. Działalność Społecznych Inspektorów Pracy w szkołach i placówkach oświatowych.

2. Ustalenie dyżurów w biurze ZOZNP

3. Sprawy wewnątrzzwiązkowe.kol. Barbara Naskręt

 

 

Prezydium

 

6 września

 1. Sytuacja kadrowa  nauczycieli i pracowników oświaty w szkołach i placówkach oświatowych.
 2. Organizacja spotkania integracyjnego okazji DEN
 3. Przygotowania do szkolenia prezesów Ognisk  ZNP
 4. Sprawy wewnątrzzwiązkowe.

kol. Barbara Naskręt

 

 

 

Prezydium

 

kol. . Jolanta Grabowska, kol. Elżbieta Kłos – wiceprezesi ZOZNP

18 października

 1. Sytuacja emerytów i rencistów – informacja o pracy Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów.
 2. Zatwierdzenie kalendarza imprez o zasięgu ogólnopolskim
 3. Informacje dyrektora BOSS i kierownika Wydziału w Starostwie na temat podwyżek w oświacie
 4. Sprawy bieżące

kol. Eugenia Żmudzka- Adadyńska

 

 

kol. Jolanta Grabowska – wiceprezes

dyrektor BOSS i kierownik Wydziału Edukacji

22 listopada

 1. Sytuacja finansowa w placówkach.
 2. Wykorzystanie ZFŚS w szkołach i placówkach.
 3. Przedstawienie propozycji do planu doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2013
 4. Przygotowanie projektu  planu pracy ZOZNP na 2013 r.
 5. Sprawy bieżące

sekretariat, dyrektorzy szkół

 

kol. Eugenia Żmudzka- Adadyńska,

Komisja Opiniodawczo – Prawno – Interwencyjna,

 

sekretariat

 

 

13grudnia

 1. Podsumowanie działalności Zarządu Oddziału w roku 2012
 2. Projekt planu finansowego na 2013 r.
  1. Sprawy bieżące

 

Sekretariat

 

 

księgowa

 

 

 

 

TERMINARZ POSIEDZEŃ ZARZĄDU ODDZIAŁU

ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO

W CHOSZCZNIE w 2012 r.

 

MIESIĄC

TERMINARZ

ODPOWIEDZIALNI

 

 

 

 

 16 luty

 1. Zapoznanie się z planem Pracy Komisji Oświaty Gminy i Powiatu
 2. Przyjęcie planu pracy i planu finansowego ZOZNP na 2012 r.
 3. Przyjęcie sprawozdania finansowego Zarządu  Oddziału za rok 2011.

4     Przyjęcie regulaminu konkursu ,,Przyjazny dyrektor”

5     Sprawy bieżące

Przewodniczący Komisji Edukacji  i Oświaty w Gminie i Powiecie

 

 

prezes Oddziału, Sekretarz

 

prezes Oddziału

 

Komisja Opiniodawczo – Prawno – Interwencyjna26 kwietnia

 1. Analiza stanu organizacyjnego Zarządu Oddział
 2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału ZNP za rok 2011
 3. Podsumowanie działalności Zarządu Oddziału za 1/2 kadencję
 4. Sprawy bieżące

kol. Elżbieta Kłos – wiceprezes

 

prezes Oddziału

 

Prezydium

 

26 kwietnia

17 maja

 

 1. Spotkanie aktywu związkowego z władzami Gminy i Powiatu :

– reforma edukacji,

-  sytuacja kadrowa i finansowa nauczycieli i pracowników oświaty ,

- ZFŚS

- sprawy bieżące

Zarząd Oddziału ZNP, Zarządy Ognisk ZNP, władze samorządowe 

 

 

14 czerwca

 1. Ochrona prawna aktywu związkowego.
  1. Zatwierdzenie wniosków na odznaczenia lokalne
  2. Sprawy bieżące

prezes Oddziału

 

prezes Oddziału, Komisja Informacyjno- Organizacyjna 

13 września

 1. Problemy pracowników niepedagogicznych
 2. Podsumowanie działalności SIP
 3. Informacja o przygotowaniach do DEN
 4.  Sprawy bieżące

przew. Oddział. Sekcji Adm.i Obsł.

 

prezes Oddziału

przew. Komisji Kulturalno- Oświatowej.24 października

 1. Uroczyste pożegnanie członków przechodzących na emeryturę – spotkanie integracyjne
  1. Sprawy bieżące

Komisja Kulturalno – Oświatowa Komisja Informacyjno- Organizacyjna 

 

 

13 grudniaPrzyjęcie projektów:

 1. Plan pracy Zarządu Oddziału na 2013 r.
 2. Informacja z działalności Zarządu Oddziału za rok 2012.
 3. Planów pracy komisji i sekcji związkowych działających przy ZOZNP na 2013 r.
 4. Sprawy bieżące

Sekretariat

Sekretariat

 

Przewodniczący Oddz. Sekcji i Komisji.

 

 

 

 

 

 

 

v Narady i szkolenia  Prezesów Ognisk ZNP:

 

23 lutego

- informacja o stanie uzwiązkowienia  na terenie Oddziału ZNP – kol. Elżbieta Kłos – wiceprezes ZOZNP,

- realizacja ZFŚS w szkołach i placówkach – wnioski i uwagi – kol. Eugenia Żmudzka – Adadyńska – przewodnicząca Komisji Socjalno

 - Bytowej,

- działalność Zarządów Ognisk ZNP – kol. Barbara Naskręt.

 

14 czerwca

- sytuacja kadrowa i finansowa w szkołach i placówkach – prezesi Ognisk ZNP

- informacja o związkowym DEN – sekretariat ZOZNP,

-odznaczenia lokalne i nagrody  burmistrza, starosty i dyrektora szkoły, przedszkola i placówki oświatowej – prezesi Ognisk ZNP

- sprawy wewnątrzzwiązkowe.

 

wrzesień – szkolenie,

 

22 listopada

- propozycje do planu pracy Zarządu Oddziału ZNP na rok 2013 – prezesi Ognisk ZNP,

- udoskonalenie przepływu informacji z Zarządu Oddziału ZNP, Zarządu Okręgu ZNP, ZGZNP – prezesi Ognisk ZNP,

- aktywność Zarządów Ognisk ZNP – prezesi Ognisk ZNP.