Bądź z nami

Przeczytaj – Zapamiętaj – Wstąp w nasze szeregi !

· Jesteśmy najstarszą w Polsce organizacją związkową działającą od ponad 100 lat.

· Skupiamy w swoich szeregach nauczycieli i innych pracowników polskiej oświaty.

· Naszym statutowym zadaniem jest stać na straży dobra polskiej oświaty i interesów zatrudnionych w niej pracowników.

· Reprezentujemy pracowników przed pracodawcą w sprawach pracowniczych, płacowych, socjalnych, bhp

· W razie potrzeby zapewnimy pomoc prawną.

· Fachowo doradzamy prawnie, a gdy trzeba bronimy pracownika w sądzie.

· Pomagamy przy : procedurach awansu, planie rozwoju, kompletowaniu dokumentacji.

· Reprezentujemy : nauczycieli w komisjach dotyczących awansu zawodowego, pracowników w negocjacjach płacowych w samorządach

terytorialnych, przed władzami nadzoru pedagogicznego,, władzami oświatowymi wyższego rzędu,

· Jesteśmy wszędzie tam, gdzie nikt inny nie chce pomóc

· Zapewniamy uczestnictwo w imprezach kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych

· Oferujemy swym członkom możliwość rozwijania zainteresowań w klubach nauczycielskich

Organizujemy konferencje, spotkania dyskusyjne o tematyce edukacyjnej z udziałem zaproszonych gości i znanych prelegentów.

JAKO CZŁONEK ZNP MASZ PRAWO DO :

· Nieodpłatnej pomocy prawnej : obrona przez pełnomocnika związkowego w sprawach sadowych, pomoc obrońców w sprawach

dyscyplinarnych, interwencje w przypadku indywidualnych lub zbiorowych konfliktów na tle stosunku pracy, pomoc w przypadku

zwolnienia z pracy – opiniowanie wypowiedzenia, konsultacja i pomoc prawna ZG ZNP

· Preferencji: dla studiujących w WSP ZNP – Warszawa ; przy zakupie usług w ZNP – Ośrodku Usług Pedagogicznych i Socjalnych

/ oferty dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli /; BIUR PODRÓŻY i TURYSTYKI „ LOGOSTUR „

· Zniżek na : szkolenia organizowane przez ZNP, opłaty za pobyt w ośrodkach wypoczynkowych,

sanatoriach, hotelach i Domach Nauczyciela będących własnością ZNP, imprezy organizowane przez ZNP

· Zasiłków statutowych / urodzenie dziecka, śmierć w rodzinie /

· Pomocy materialnej w trudnych sytuacjach życiowych.

„Niechaj łączą się rozbici, bo w jedności siła jest.”