Działalność ZG

 

Walczyliśmy o usunięcie tych kryteriów z nowej oceny  pracy nauczycieli!

Związek Nauczycielstwa Polskiego otrzymał propozycje kryteriów oceny pracy nauczycieli oraz kryteriów oceny pracy dyrektora. To materiał wyjściowy ministerstwa edukacji do dyskusji podczas najbliższego posiedzenia Zespołu ds. statusu zawodowego nauczycieli, które odbędzie się 28 lutego.

Do tej pory ministerstwo proponowało ponad 40 kryteriów oceny pracy nauczycieli. Lista wymagań różniła się w zależności od stopnia awansu zawodowego i w przypadku stażystów miała 17 pkt, nauczycieli kontraktowych – 26, mianowanych – 33, a dyplomowanych – aż 40. Jednym z kryteriów była ocena etyczno-moralna! Związek podkreślał, że możliwość oceniania nauczycieli pod kątem moralno-etycznym – według kryteriów ustalanych indywidualnie przez każdego dyrektora placówki – daje ogromne pole do nadużyć i jest bardzo niebezpieczne (może skutkować m.in. niższymi zarobkami).

Teraz ministerstwo edukacji wycofało się z oceny moralności. W materiale „roboczym” resortu edukacji, który Związek otrzymał 21 lutego, nie ma już tego punktu. Także lista wymagań jest krótsza: dla stażystów ma 9 pkt, kontraktowych – 13 pkt, mianowanych – 18 pkt, a dyplomowanych – 22 pkt.

 

 

 

Informacja z działalności ZGZNP

 

25 maja przedstawiciele Komitetu Referendalnego – Sławomir Broniarz i Dorota Łoboda – złożą na ręce Andrzeja Dery, Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, petycję skierowaną do Prezydenta RP Andrzeja Dudy z wnioskiem o wsparcie referendum z inicjatywy obywateli w sprawie reformy edukacji.

Spotkanie odbędzie się o godz. 15.00 w Kancelarii Prezydenta RP przy ul. Wiejskiej 10 (sala 118).

- Panie Prezydencie, podejmując w ostatnim czasie inicjatywę referendalną powiedział Pan, iż „istotą idei referendum jest spojrzenie w przyszłość”. Edukacja oraz system kształcenia są niewątpliwie istotną kwestią dla przyszłości społeczeństwa, a niemalże milion podpisów, złożonych pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum ws. reformy edukacji, stanowi świadectwo tego znaczenia – czytamy w petycji. – Kilka dni temu powiedział Pan, że „Polska nie jest Polską elit, tylko jest Rzecząpospolitą Polską, państwem Polaków, państwem zwykłych ludzi”. W ciągu zaledwie dwóch miesięcy ponad 910 tysięcy zwykłych Polaków i Polek – matek i ojców, babć i dziadków, nauczycieli i nauczycielek – wyraziło poparcie dla idei przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum ws. reformy edukacji. Rodzice i nauczyciele obawiają się o przyszłość dzieci. Nie godzą się na chaos, na nieprzygotowane podstawy programowe i podręczniki, na edukacyjny eksperyment od środka cyklu nauczania a nie od pierwszej klasy, na skrócenie o rok kształcenia ogólnego, na gorsze szanse dzieci z terenów wiejskich. Tego chaosu nie było ani w Pana wyborczym programie, ani w programie PiS.

- Mając na uwadze społeczne poparcie, jakim cieszy się referendum szkolne, po raz kolejny zwracamy się do Pana z apelem o zarządzenie ogólnokrajowego referendum ws. reformy edukacji, dającego możliwość poddania tej ważnej kwestii społecznej pod ocenę zwykłych ludzi – napisali w petycji Sławomir Broniarz i Dorota Łoboda.

 

List do członków i członkiń ZNP

Żądania ZNP mieszczą się w zakresie spraw, o które może toczyć się spór zbiorowy. Wbrew twierdzeniom kuratorów oświaty w pismach rozesłanych do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, działania Związku podjęte w ramach sporu zbiorowego są legalne i właściwie realizują zapisy ustawy z 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Nauczycielki, nauczyciele, pracownice i pracownicy oświaty, członkinie i członkowie ZNP,

informuję, że w ślad za uchwałą Zarządu Głównego ZNP wszystkie oddziały Związku do 16 stycznia br. były zobowiązane do rozpoczęcia procedur sporu zbiorowego ze wszystkimi szkołami i placówkami objętymi działaniem ZNP. Struktury związkowe w ramach tych procedur zwróciły się do szkół i placówek z następującymi żądaniami:

1)      niedokonywania w okresie do 31 sierpnia 2022 roku wypowiedzeń stosunków pracy nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami,

2)      niedokonywania w okresie do 31 sierpnia 2022 roku jednostronnych zmian na niekorzyść warunków pracy i niedokonywanie zmian podmiotowych w stosunkach pracy nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami,

3)      podwyższenia od 1 stycznia 2017 r. o 10% wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami,

4)      wzrostu od 1 stycznia 2017 r. udziału wynagrodzenia zasadniczego w ogólnym wynagrodzeniu nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami.

Pragnę Was zapewnić, że wbrew twierdzeniom kuratorów oświaty w pismach rozesłanych do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, wszystkie działania Związku zostały przemyślane, a podjęte w ramach sporu zbiorowego czynności są legalne i właściwie realizują zapisy ustawy z 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Z całą mocą stwierdzam, że żądania ZNP mieszczą się w zakresie spraw, o które może toczyć się spór zbiorowy.

Uzasadnienie

1.

Dopuszczalne jest żądanie w sporze zbiorowym niedokonywania w okresie do 31 sierpnia 2022 roku wypowiedzeń stosunków pracy nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami. Na takim stanowisku stanął J. Żołyński stwierdzając, że „przedmiotem sporu zbiorowego mogą być warunki pracy, a za warunki pracy należy uznać także ochronę miejsc pracy.” (J. Żołyński, Pracodawca a związki zawodowe. Wybrane problemy zbiorowego prawa pracy. Zagadnienia prawne w pytaniach i odpowiedziach, wzory pism, Warszawa 2011, s. 33-34, 83-84).

Spór zbiorowy w obronie miejsc pracy jest również dopuszczalny w stosunku do osób, do których nie stosuje się procedury zwolnień grupowych (por. art. 11 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników).

2.

Oddziały ZNP domagają się również niedokonywania przez pracodawców w okresie do 31 sierpnia 2022 roku jednostronnych zmian na niekorzyść warunków pracy i niedokonywania zmian podmiotowych w stosunkach pracy nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami.

W literaturze przedmiotu przyjmuje się, że „sens sporów zbiorowych wyraża się w zgłaszaniu przez pracowników żądań, które zmierzają do zaspokojenia ich interesów, polegających na korzystniejszym ukształtowaniu ich uprawnień bez ryzyka rozwiązania indywidualnych stosunków pracy. […]Pojęcie „warunki pracy” wymienione w art. 1 komentowanej ustawy (ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych – przyp. ZNP), które mogą stanowić przyczyny wystąpienia przez pracowników na drogę sporu zbiorowego, powinno być rozumiane jako wszelkie okoliczności, które mają wpływ na kształtowanie sytuacji prawnej pracownika ” (por. J. Wratny (red.), K. Walczak (red.), Zbiorowe prawo pracy. Komentarz. Warszawa 2009).

Niewątpliwie korzystnym byłoby dla pracowników wymienionych w żądaniach Związku ustalenie, że we wskazanym okresie ich warunki pracy pozostałyby niepogorszone.

3.

Trzecie żądanie struktur związkowych odnosi się do podwyższenia wynagrodzeń pracowników. „Z żądaniami podwyżek płacowych występują w Polsce przede wszystkim pracownicy sfery budżetowej. Żądania adresują wobec pracodawców bezpośrednich (jednostek budżetowych) oraz centralnych organów administracji rządowej, dysponujących środkami finansowymi, z których pokrywane są wynagrodzenia za pracę. Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych nie zawiera żadnych unormowań, które mogłyby stanowić podstawę do uzależnienia wytaczania sporów zbiorowych przez pracowników od metod finansowania płac oraz od technik podejmowania decyzji w sprawach odnoszących się do uwzględnienia żądań pracowników zaangażowanych w spór zbiorowy. Z prawnego punktu widzenia nie do przyjęcia są najczęściej praktykowane sposoby obrony reprezentantów bezpośrednich pracodawców przed żądaniami podwyżek wynagrodzeń za pracę pracowników zatrudnionych w zakładach pracy zaliczanych do strefy budżetowej. Brak uprawnień dyrektorów zakładów pracy finansowanych z budżetu do podejmowania decyzji w sprawie dysponowania dodatkowymi środkami finansowymi, które powinny być przeznaczone na zaspokojenie żądań dotyczących podwyżek płacowych pracownikom strefy budżetowej, nie może być traktowany jako argument merytoryczny, którym mogą posługiwać się prawnicy zajmujący się zbiorowym prawem pracy. Spory zbiorowe i podejmowane w trakcie tych sporów akcje protestacyjne skierowane przeciwko pracodawcom oraz centralnym dysponentom centralnych funduszy państwowych mają ułatwić pracodawcy zaangażowanemu w spór zbiorowy zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie zwiększonych świadczeń płacowych, jakich domagają się protestujący pracownicy” (J. Wratny (red.), K. Walczak (red.) op. cit.)

4.

Kolejne żądanie Związku dotyczące wzrostu od 1 stycznia 2017 r. udziału wynagrodzenia zasadniczego w ogólnym wynagrodzeniu nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami również mieści się w zakresie sporu zbiorowego. Zdaniem J. Żołyńskiego „warunki płacy również nie zostały zdefiniowane w ustawie o sporach zbiorowych. Nie budzi jednak wątpliwości, że do tej kategorii należy zaliczyć:

-        tworzenie i podział środków przeznaczonych na fundusz płac,

-        tworzenie regulaminów płacowych (regulaminu wynagrodzeń, premiowania, nagród),

-        ustalanie struktur wynagrodzeń,

-        tworzenie układów zbiorowych pracy,

-        dokonywanie podwyżek płac,

-        zasady wartościowania pracy.”

(J. Żołyński, Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Komentarz. Wzory pism, WKP 2012).

5.

Żądania oddziałów ZNP kierowane są do pracodawców, ponieważ zgodnie z art. 1 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych spór zbiorowy jest prowadzony z pracodawcą lub pracodawcami. „W rozumieniu art. 3 KP pracodawcą jest podmiot – jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna zatrudniająca pracowników (bliżej zob. A. M. Świątkowski, Kodeks pracy. Komentarz, op. cit., s. 11–12). Podmioty zewnętrzne wobec pracodawcy (np. organy prowadzące szkoły, czy Minister Edukacji Narodowej – przyp. ZNP)nie mogą być więc formalnie stronami sporów zbiorowych, nawet jeżeli są – ze względu na finansowanie pracodawców – bezpośrednio zainteresowane sprawami, które stanowią przedmiot tych sporów. [...] W świetle obowiązujących przepisów zbiorowego prawa pracy adresatami sporów zbiorowych nie mogą być formalnie jednostki organizacyjne władzy lub administracji państwowej niewystępujące w roli pracodawców” (J. Wratny (red.), K. Walczak (red.), op. cit.).

Mając powyższe na uwadze informuję, że pracodawca (szkoła, placówka oświatowa oraz ich zespoły, reprezentowana przez dyrektora) ma obowiązek niezwłocznego przystąpienia do rokowań, ponieważ zgłoszenie sporu zbiorowego spełnia wymagania wynikające z art. 7 ust. 1 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych – swoim zakresem obejmuje sprawy określone w art. 1 tej ustawy.

6.

Podkreślam, że ZNP nie prowadzi sporu zbiorowego z rządem. Należy jednak zaznaczyć, że zdaniem części ekspertów zbiorowego prawa pracy i taki spór byłby legalny. Jak wskazuje Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu orzeczenia z 24 lutego 1997 r., sygn. K 19/96 „możliwe jest też wykorzystanie strajku, który – choć formalnie skierowany przeciwko „bezpośrednim pracodawcom” – nie będzie bez wpływu na rokowania związków zawodowych z ministrem prowadzone w trybie kodeksu pracy. Tego typu sytuacje nie są obce praktyce życia społecznego.Natomiast dr M. Kurzynoga wskazuje, że „pomimo iż prawo polskie wyklucza jednostki samorządu terytorialnego oraz państwo jako adresatów żądań strajkowych, taka akcja strajkowa w świetle unormowań międzynarodowych jest legalna. Jest to tym bardziej uzasadnione, że w pewnych sytuacjach domaganie się spełnienia postulatów od władzy publicznej jest jedyną skuteczną metodą osiągnięcia żądań.” (por. M. Kurzynoga, Warunki legalności strajku, Warszawa 2011, s. 126 i nast.).

7.

Przypominam, że zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych każdy, kto w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją przeszkadza we wszczęciu lub w prowadzeniu w sposób zgodny z prawem sporu zbiorowego, lub nie dopełnia obowiązków określonych w tej ustawie podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. „Komentowany przepis art. 26 ust. 1 pkt 1 SpZbU (ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych – przyp. ZNP)penalizuje wszystkie przypadki utrudniania lub uniemożliwiania wszczęcia lub prowadzenia rokowań, mediacji, ewentualnie arbitrażu i strajku [...] przez każdą osobę, która z racji oficjalnie wykonywanych obowiązków ma możliwość wywierania wpływu na uregulowane w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych metody rozstrzygania, zarówno w drodze pokojowej, jak i poprzez stosowanie presji na pracodawcę, sporu zbiorowego. [...] Dokonując systematycznego przeglądu przepisów ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, można stwierdzić, iż o naruszeniu powyższego obowiązku można pisać w razie: [...] niepodjęcia przez pracodawcę niezwłocznie rokowań w celu rozwiązania sporu zbiorowego w drodze porozumienia i/lub niepowiadomienia o sporze zbiorowym właściwego okręgowego inspektora pracy (art. 8); odmowie podpisania przez pracodawcę protokołu rozbieżności po zakończeniu rokowań (art. 9).” (J. Wratny (red.), K. Walczak (red.) op. cit.).

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, z całą mocą stwierdzam, że spór zbiorowy jest prowadzony przez oddziały ZNP zgodnie z przepisami prawa.

Z koleżeńskim pozdrowieniem,

Sławomir Broniarz /-/

Prezes ZNP

 

 

 

f4ead0dfa4076db21cea7de4a385ec14.jpg

 

 

 

 

To koalicja rodziców, nauczycieli, uczniów, samorządowców. Tworzą ją organizacje, instytucje i ruchy społeczne, którym leży na sercu dobro dzieci i młodzieży.

Wg Koalicji, polska szkoła nie potrzebuje rewolucji, lecz mądrych i przemyślanych zmian.

Do koalicji już przystąpiły następujące organizacje: Obywatele dla Edukacji, Przestrzeń dla Edukacji, Stowarzyszenie Rodzice dla Edukacji, Społeczne Towarzystwo Oświatowe, Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej, Komitet Obrony Demokracji, Społeczny Monitor Edukacji, Evidence Institute, Związek Nauczycielstwa Polskiego. Formuła koalicji jest otwarta.

Rozdawaj ULOTKI

Popisz PETYCJĘ

Wyślij SMS

Odwiedź STRONĘ

DZIAŁALNOŚĆ ZGZNP
Podsumowanie akcji zbierania podpisów pod obywatelską inicjatywą „Pensje nauczycieli z budżetu” oraz złożenie podpisów w Sejmie. Poniedziałek, 20 czerwca br. Godz. 10.00 – Konferencja prasowa prezesa ZNP, ul. Smulikowskiego 6/8. Godz. 11.00 – Biuro Podawcze Kancelarii Sejmu, złożenie podpisów, (FOTO).
Temat: Podsumowanie akcji zbierania podpisów pod obywatelskim projektem gwarantującym wypłatę nauczycielskich wynagrodzeń z budżetu państwa „Pensje nauczycieli z budżetu” oraz złożenie podpisów w Sejmie.
O inicjatywie
Co chcemy zmienić?
Inicjatywa ustawodawcza nowelizuje ustawę o dochodach JST, ustawę o systemie oświaty oraz ustawę Karta Nauczyciela. Dotyczy wynagrodzeń nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Proponowane zmiany oznaczają, że środki przeznaczone na średnie wynagrodzenia nauczycieli szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowo-wychowawczych wraz z pochodnymi, odpisem na fundusz socjalny, dodatek wiejski i fundusz na doskonalenie – gwarantowane są przez państwo w budżecie i przekazywane samorządom w formie dotacji celowej. Samorządy nadal będą otrzymywać subwencję na realizację pozostałych zadań oświatowych, a ich kompetencje w zakresie kształtowania wynagrodzeń nauczycieli nie ulegną zmianie.
Dlaczego?
Wypłacanie nauczycielskich wynagrodzeń z budżetu państwa odciąży finansowo gminy, a dostęp do publicznej szkoły nie będzie już zależał od zamożności organu prowadzącego, czyli samorządu. Według Związku Nauczycielstwa Polskiego, obecny system finansowania oświaty prowadzi do przekazywania publicznych, samorządowych szkół w ręce fundacji i stowarzyszeń. W ten sposób dokonuje się prywatyzacja szkół, a nauczyciele tracą uprawnienia wynikające z Karty.
Zapraszamy na podsumowanie obywatelskiej inicjatywy „Pensje nauczycieli z budżetu”!
Poniedziałek, 20 czerwca br.
Godz. 10.00 – Konferencja prasowa prezesa ZNP, ul. Smulikowskiego 6/8 (dla wszystkich dziennikarzy).
Godz. 11.00 – Biuro Podawcze Kancelarii Sejmu, złożenie podpisów

 

Komunikat w sprawie inicjatywy ustawodawczej

24 marca br. Marszałek Sejmu RP wydał postanowienie o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej popierającego projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.  Fakt ten oznacza, że możemy zbierać podpisy.

Podpisy pod inicjatywą zbieramy do 8 czerwca 2016 r.

Inicjatywa ustawodawcza dotyczy nowych zasad finansowania zadań oświatowych.  Zmiany proponowane w inicjatywie oznaczają, że środki przeznaczone na średnie wynagrodzenia nauczycieli szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowo-wychowawczych wraz z pochodnymi, odpisem na fundusz socjalny, dodatek wiejski i fundusz na doskonalenie – gwarantowane są przez państwo w budżecie i przekazywane samorządom w formie dotacji celowej. Samorządy nadal będą otrzymywać subwencję na realizację pozostałych zadań oświatowych.

Inicjatywa  ustawodawcza nowelizuje ustawę o dochodach JST, ustawę o systemie oświaty i ustawę Karta Nauczyciela.

Proponowane zmiany nie mają wpływu na wzrost wynagrodzeń, w niczym nie naruszają kompetencji samorządów w zakresie kształtowania wynagrodzeń nauczycieli.

Dotacja celowa na wynagrodzenia nauczycieli dotyczy wyłącznie szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

 

 

 

Związek wygrał z tygodnikiem „Wprost”!

Redaktor Naczelny tygodnika „WPROST” Tomasz Wróblewski został zobowiązany do opublikowania sprostowania!

18 marca br. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację Tomasza Wróblewski Redaktora Naczelnego Tygodnika „WPROST” od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30 grudnia 2015 r. wydanego na skutek powództwa wniesionego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Tym samym Tomasz Wróblewski został zobowiązany do bezpłatnego opublikowania w tygodniku „Wprost”, sprostowania następującej treści:

„Działając w imieniu Związku Nauczycielstwa Polskiego, celem sprostowania nieprawdziwych informacji zawartych w publikacji pt. „Zawrzyjmy pakt dla szkół”, opublikowanej w nr 16 tygodnika „Wprost” z dnia 13-19 kwietnia 2015 r., niniejszym oświadczamy, że nieprawdą jest, że więcej niż połowa nauczycieli zarabia ponad 5 tys. zł i że nauczyciele zarabiają średnio po ok. 4,6-4,7 tys. zł miesięcznie. Średnie wynagrodzenie nauczyciela, które autorzy ww. publikacji błędnie utożsamiają z zarobkami, jest skomplikowaną, teoretyczną konstrukcją prawną, a nie realną comiesięczną pensją. Na średnie wynagrodzenie nauczyciela składają się między innymi świadczenia wypłacane raz w całym okresie jego kariery, takie jak odprawa emerytalna. Świadczenia wypłacane incydentalnie jak odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy (odprawy te w świetle prawa pracy nie są wynagrodzeniem, a świadczeniami o charakterze socjalnym). Na średnie wynagrodzenie nauczyciela składają się również świadczenia wypłacane jedynie kadrze kierowniczej, takie jak dodatek funkcyjny za sprawowanie funkcji dyrektora czy wicedyrektora. Do średniego wynagrodzenia wliczane jest również wynagrodzenie za pracę ponad pełen etat.
Z obliczeń ZNP wynika, że nauczyciel zatrudniony na „gołym” etacie, po doliczeniu 1/12 tzw. trzynastki,  otrzymuje co miesiąc pensję wynoszącą średnio poniżej 3,5 tys. zł brutto.

Nieprawdziwa jest informacja, że nauczyciele otrzymują co miesiąc 250 zł z zfśs. Ok. 2/3 nauczycielskiego odpisu na zfśs włączana jest do funduszu, z którego korzystają też pracownicy niepedagogiczni oraz emeryci i renciści. Część z nich jest przeznaczana na zwrotne pożyczki.

Nieprawdą jest, że Karta Nauczyciela nie daje dyrektorom szkół instrumentów pozwalających doceniać najlepszych nauczycieli i zatrudniać lepszych nauczycieli w miejsce  gorszych. Najlepsi nauczyciele mogą otrzymywać wyższe dodatki motywacyjne oraz nagrody. Karta Nauczyciela daje również możliwość podwyższenia najlepszym nauczycielom pensji zasadniczej. Ponadto przewiduje ona wobec nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania dziesięć przesłanek obligujących dyrektora szkoły do wypowiedzenia lub stwierdzenia ustania stosunku pracy. Jedną z nich jest negatywna ocena pracy nauczyciela, która upoważnia dyrektora do zwolnienia nauczyciela w każdym czasie za trzymiesięcznym wypowiedzeniem.

Nieprawdą jest, że z raportu „Education at a Glance” wynika, że polscy nauczyciele pracują najkrócej na świecie. Z raportu OECD „Education at a Glance” z 2014 r. wynika, że co najmniej w kilku krajach UE czas pracy nauczyciela jest krótszy niż w Polsce, a w przypadku przedszkoli czas pracy polskich nauczycieli, jest jednym z najdłuższych spośród krajów OECD. Raport nie wskazuje czasu w jakim polski nauczyciel jest dostępny w szkole.

Ponadto Tomasz Wróblewski został zobowiązany do zwrotu kosztów procesu w wysokości 1240 zł. Publikacja sprostowania winna nastąpić w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyroku.

 

Nowelizacja Karty Nauczyciela w Sejmie

10 marca odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji: Edukacji Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Tematem posiedzenia będzie pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (druk nr 280).

Projekt dotyczy przede wszystkim nowelizacji art. 42 Karty Nauczyciela oraz komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli.

Najwięcej kontrowersji wzbudziła nowelizacja art. 42 Karty, która co prawda likwiduje tzw. karciane godziny, ale nie rozwiązuje problemu czasu pracy nauczyciela poza pensum – w ramach 40 godzin. Dlatego Związek Nauczycielstwa Polskiego w opinii przesłanej do projektu nowelizacji zaproponował poprawkę, która porządkowałaby tę kwestię. Nie została ona jednak przez rząd uwzględniona.

W związku z powyższym, na dzisiejszym posiedzeniu połączonych Komisji przedstawiciel Związku zaproponuje nową poprawkę, która pozwoliłaby unormować kwestię dodatkowych zajęć prowadzonych przez nauczycieli. Jeżeli poprawka nie zostanie przejęta przez posłów, to zgodnie z proponowanym przez rząd brzmieniem art. 42 Karty, nauczyciel może wykonywać zajęcia z przekroczeniem dopuszczalnych norm czasu pracy.

 

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego ZNP

8 marca 2016 r.

W siedzibie Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie obradowało Prezydium ZG ZNP. W posiedzeniu wzięli udział także prezesi okręgów ZNP.

W planowanym porządku obrad znalazły się m.in. następujące punkty:

 • Spotkanie ekspertów ZNP zgłoszonych do debaty MEN nad zmianami w oświacie
 • Informacja o wpływie składki członkowskiej
 • Przygotowania do spotkania Prezydium ZG ZNP z angielskim związkiem zawodowym nauczycieli NASWUT
 • Przygotowania do konferencji (z udziałem gości z zagranicy) nt. edukacji dzieci i dorosłych z rodzin imigranckich oraz przyszłości zawodu nauczyciela
 • Informacja o przebiegu prac związanych z obywatelską inicjatywą ustawodawczą ZNP
 • Informacja o działaniach ZNP w sprawie utrzymania miejsc pracy dla nauczycieli w związku z podwyższeniem wieku obowiązku szkolnego
 • Informacja o możliwych rozwiązaniach związanych z realizacją zmienionego art. 42 KN i zadaniach ZNP w tym zakresie
 • Przyjęcie regulaminu udzielania pełnomocnictw ogniwom i agendom ZNP
 • Przyjęcie projektu regulaminu Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi
 • Przyjęcie interpretacji art. 14 ust. 6 Statutu ZNP

W trakcie posiedzenia dokonano także wręczenia nagród za współpracę z Nauczycielską Agencją Ubezpieczeniową prezeskom oddziałów ZNP:

 • w Łęcznej – kol. Bogumile Błaziak
 • w Szubinie – kol. Hannie Zawadzkiej-Pleszyńskiej

Komunikat po spotkaniu ZNP i KSOiW NSZZ „Solidarność”

We wtorek, 29 września br. odbyło się spotkanie kierownictwa dwóch nauczycielskich związków zawodowych – Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

Tematem spotkania była wspólna manifestacja pracowników oświaty 14 października w Warszawie.

Spotkanie miało miejsce w warszawskiej siedzibie ZNP. Uczestniczyli w nim ze strony:

- oświatowej „Solidarności” – Ryszard Proksa, przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, Teresa Misiuk, zastępca przewodniczącego oraz Lech Ordon i Andrzej Piegutkowski, członkowie Prezydium.

- ZNP – Sławomir Broniarz, prezes ZNP oraz wiceprezesi ZG ZNP Krzysztof Baszczyński i Grzegorz Gruchlik.

Podczas spotkania omówiono sprawy związane z organizacją i przebiegiem manifestacji.

Uczestnicy spotkania ustalili, że:

- wspólna manifestacja rozpocznie się w Dniu Edukacji Narodowej o godz. 13.00 przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów;

- wezmą w niej udział nauczyciele i pracownicy oświaty z całej Polski;

- przedstawiciele manifestujących złożą w Kancelarii Premiera petycję ze wspólnymi postulatami adresowaną do pani premier Ewy Kopacz;

- w ramach wspólnej akcji pojawi się jeden plakat informujący o manifestacji;

- każdy związek przygotuje swoje transparenty z hasłami i bannery;

- wystąpienia przedstawicieli nauczycielskich związków zawodowych będą miały miejsce na wspólnej platformie ustawionej przed wejściem głównym do Kancelarii Premiera;

- organizatorami manifestacji będą – od strony formalnej – dwa oświatowe związki zawodowe.

Podczas spotkania poruszono również kwestię możliwości zorganizowania wspólnego strajku pracowników oświaty.

Wspólne postulaty:

- zwiększenie nakładów na edukację,

- podwyżki dla pracowników oświaty,

- przeciwdziałanie prywatyzacji edukacji i zahamowanie procesu łamania prawa przez niektóre samorządy prowadzące szkoły.

 

- przedstawiciele manifestujących złożą w Kancelarii Premiera petycję ze wspólnymi postulatami adresowaną do pani premier Ewy Kopacz;

- w ramach wspólnej akcji pojawi się jeden plakat informujący o manifestacji;

- każdy związek przygotuje swoje transparenty z hasłami i bannery;

- wystąpienia przedstawicieli nauczycielskich związków zawodowych będą miały miejsce na wspólnej platformie ustawionej przed wejściem głównym do Kancelarii Premiera;

- organizatorami manifestacji będą – od strony formalnej – dwa oświatowe związki zawodowe.

Podczas spotkania poruszono również kwestię możliwości zorganizowania wspólnego strajku pracowników oświaty.

Wspólne postulaty:

- zwiększenie nakładów na edukację,

- podwyżki dla pracowników oświaty,

- przeciwdziałanie prywatyzacji edukacji i zahamowanie procesu łamania prawa przez niektóre samorządy prowadzące szkoły.

 

Ryszard Proksa /-/

Przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

 

Sławomir Broniarz /-/

Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

 

 

Interwencja ZNP ws. rozporządzenia płacowego

Związek wystąpił do Premier Ewy Kopacz z wnioskiem o podjęcie działań nadzorczych wobec Ministra Edukacji Narodowej, mających na celu zobowiązanie resortu edukacji do podjęcia uzgodnień projektu rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

Szanowna Pani

Ewa Kopacz

Prezes Rady Ministrów

Związek Nauczycielstwa Polskiego występuje do Pani Premier o podjęcie działań nadzorczych wobec Ministra Edukacji Narodowej, mających na celu zobowiązanie resortu edukacji do podjęcia uzgodnień projektu rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, mającego obowiązywać w roku szkolnym 2015-16.

Związek wystąpił z wnioskiem o podjęcie takich uzgodnień już dwukrotnie pismami z dnia 20 marca 2015 r. i 02 czerwca 2015 r. W obu przypadkach resort edukacji odmawiał wszczęcia procedury uzgodnieniowej twierdząc, że wystąpienie do Związku o opinię jest wystarczające. Niewątpliwie jest to przykład albo nieznajomości prawa, albo złej woli resortu oświaty.

Zgodnie bowiem z treścią art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.) – dalej KN, rozporządzenia przewidziane ustawą podlegają uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli. W podobny sposób została określona formuła konsultacji aktów normatywnych w § 6 pkt 2 Porozumienia z dnia 15 listopada 2002 r. w sprawie zasad współdziałania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w dziedzinie oświaty i wychowania (Dz.Urz.MEN. z 2003 r. Nr 1 poz. 6).

Rozporządzenie płacowe nauczycieli, którego projekt został przesłany przez resort edukacji do zaopiniowania, wydawane jest na podstawie art. 30 ust. 5 KN. Jest zatem rozporządzeniem wskazanym w treści art. 4 KN, które podlega uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.

Tymczasem Ministerstwo Edukacji Narodowej w dniu 04 marca 2015 r. przesłało projekt rozporządzenia do zaopiniowania w trybie art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 167 ze zm.) – dalej u.z.z.

Pomiędzy opiniowaniem projektów aktów normatywnych na podstawie art. 19 u.z.z., a ich uzgadnianiem ze związkami zawodowymi na podstawie art. 4 ust. 2 KN, występuje nie tylko różnica semantyczna, ale także proceduralna. O ile opiniowanie projektu aktu normatywnego zazwyczaj sprowadza się do sporządzenia opinii i przedstawienia jej organowi władzy publicznej, tak uzgodnienie wymaga rozpoczęcia negocjacji przez stronę ministerialną i związkową.

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 17 marca 1998r., U 23/97 dokonał wykładni pojęcia „uzgodnienie”, nakreślając także w sposób ogólny przedmiot działań proceduralnych w tej kwestii. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że termin „uzgodnienie”, zgodnie z jego sensem językowym, ma oznaczać czynność polegającą na „doprowadzeniu do braku rozbieżności”, „ujednoliceniu” czy też „harmonizowaniu” (w znaczeniu „wzajemnego dostosowania”- Słownik Języka Polskiego pod red. M. Szymczaka, Warszawa1978, s. 642). Ustawodawca przy konstruowaniu formy współuczestnictwa związków zawodowych w procesie tworzenia prawa położył nacisk na fakt uzgadniania, na proces dochodzenia do zgody, ujednolicenia czy też wzajemnego dostosowania (harmonizowania) swych stanowisk. Świadczy o tym zawarcie przed rozważanym pojęciem słowa „podlegają”. Oznacza to, że nałożenie na organ wykonujący delegację ustawową przede wszystkim obowiązku poddania treści aktów wykonawczych do ustaw procedurze uzgodnieniowej, celem wypracowania wspólnego stanowiska.

Z kolei w wyroku z dnia 27 czerwca 2013 r., K 12/10, Trybunał Konstytucyjny zauważył, że istotnym etapem procedury uzgadniania, odróżniającym ją od opiniowania, jest merytoryczna dyskusja, podczas której możliwe będą negocjacje. W przeciwieństwie bowiem do procesu „opiniowania” w procedurze „uzgadniania” istotne miejsce ma element dotyczący negocjacji. Etap ten powinien być zakończony sporządzeniem protokołu uzgodnień, ewentualnie rozbieżności, jeżeli nie udało się uzyskać konsensu co do zajmowanych stanowisk.

Podnieść także należy, że wbrew temu, na co powołuje się resort oświaty w swym piśmie z dnia 21 maja 2015 r., w dniach 2 marca i 9 marca 2015 r. nie odbyły się uzgodnienia w sprawie projektu rozporządzenia płacowego nauczycieli. W dniu 2 marca 2015 r. miało miejsce spotkanie techniczne, które miało jedynie ustalić termin spotkania merytorycznego. Strony ustaliły termin tego spotkania na 9 marca 2015 r. Ustalono także, że w uzgodnieniach, które miały się odbyć w gmachu ZNP, ma wziąć udział Minister Edukacji Narodowej oraz ścisłe kierownictwo ZNP. Tymczasem w dniu umówionego spotkania do siedziby ZNP przybyli jedynie urzędnicy merytoryczni resortu oświaty, którzy nie mają żadnych kompetencji decyzyjnych odnośnie treści projektu rozporządzenia, a Pani Minister telefonicznie odwołała swój udział w spotkaniu, szerzej tego nie uzasadniając.

W związku z tym, że Pani Minister Kluzik-Rostkowska przez swą absencję w dniu 9 marca 2015 r. naruszyła treść ustaleń dokonanych przez strony w dniu 2 marca 2015 r., kierownictwo ZNP uznało, że nie będzie prowadzić rozmów z niedecyzyjnymi pracownikami resortu oświaty, skoro i tak wynik tych rozmów nie będzie wiążący.

W związku z powyższym zgodnie z treścią art. 4 ust. 2 KN oraz § 6 pkt 2 Porozumienia z dnia 15 listopada 2002 r. w sprawie zasad współdziałania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w dziedzinie oświaty i wychowania (Dz.Urz.MEN. z 2003 r. Nr 1 poz. 6), ZNP żąda wszczęcia procedury uzgodnienia treści projektu rozporządzenia płacowego obowiązującego w roku szkolnym 2015-16.

Ponadto żądamy:

•             wprowadzenia mechanizmu corocznego waloryzowania stawek wynagrodzenia zasadniczego przynajmniej o stopień planowanej inflacji,

•         zwiększenia udziału płacy zasadniczej nauczycieli w średnim wynagrodzeniu oraz przyjęcia zasady, że minimalny udział wynagrodzenia zasadniczego w średnim wynagrodzeniu nauczyciela dyplomowanego będzie wynosił 65%,

•             kwestii ustalania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach w których występuje dzień ustawowo wolny od pracy (analogicznie do rozwiązań obowiązujących w szkołach prowadzonych przez ministrów),

•             innych kwestii – np. dotyczących ustalania minimalnych stawek dodatków do wynagrodzenia.

Ponownie podkreślamy, że brak podjęcia przez resort edukacji działań na rzecz uzgodnienia treści rozporządzenia płacowego, będzie potraktowany przez ZNP jako wada formalna rozporządzenia, naruszająca art. 4 KN, co na podstawie art. 188 pkt 3 Konstytucji RP wiązać się będzie z podniesieniem zarzutu niekonstytucyjności tegoż aktu wykonawczego, jako sprzecznego z ustawą.

Z poważaniem,

Sławomir Broniarz

Prezes ZNP

 

Spotkanie z ministrem pracy

We wtorek, 2 czerwca 2015 r. odbyło się w siedzibie ZG ZNP w Warszawie spotkanie prezesa ZNP Sławomira Broniarza i wiceprezesa ZG ZNP Krzysztofa Baszczyńskiego z ministrem pracy i polityki społecznej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i sekretarzem stanu Jackiem Męciną.

Podczas spotkania poruszono m.in. kwestie dotyczące:

- wpisania do rozporządzenia o wynagrodzeniach pracowników samorządowych dodatku za uciążliwe warunki pracy dla pracowników pedagogicznych domów dziecka i pogotowi opiekuńczych,

- ustanowienia w rozporządzeniu o wynagrodzeniach pracowników samorządowych jednej tabeli wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników,

- określenie przez ministra pracy i polityki społecznej maksymalnego czasu pracy z wychowankiem dla pracowników pedagogicznych z placówek opiekuńczo-wychowawczych.

 

 

Petycja ZNP 19.05.2015

Uczestnicy 22-tysięcznej manifestacji ZNP, która przeszła ulicami Warszawy 18 kwietnia 2015 r., złożyli w imieniu pracowników oświaty postulaty na ręce Ministra Edukacji Narodowej. Dzisiaj chcemy je przedstawić premierowi Rządu RP, ponieważ minister edukacji nie podjęła dialogu w żadnej z podniesionych przez nas spraw, dotyczących: • zwiększenia nakładów na edukację, • poszanowania zawodu nauczyciela, • podwyżek wynagrodzeń nauczycieli, • zahamowania likwidacji szkół i placówek oświatowych, • zaprzestania łamania prawa przez samorządy, • wzmocnienia roli nadzoru pedagogicznego.

Pani

Ewa Kopacz

Prezes Rady Ministrów

P e t y c j a   Z  N  P

Uczestnicy 22-tysięcznej manifestacji ZNP, która przeszła ulicami Warszawy 18 kwietnia 2015 r., złożyli w imieniu pracowników oświaty postulaty na ręce Ministra Edukacji Narodowej. Dzisiaj chcemy je przedstawić premierowi Rządu RP, ponieważ minister edukacji nie podjęła dialogu w żadnej z podniesionych przez nas spraw, dotyczących: • zwiększenia nakładów na edukację, • poszanowania zawodu nauczyciela, • podwyżek wynagrodzeń nauczycieli, • zahamowania likwidacji szkół i placówek oświatowych, •  zaprzestania łamania prawa przez samorządy, • wzmocnienia roli nadzoru pedagogicznego.

U z a s a d n i e n i e

Obowiązkiem rządu wobec obywateli jest zapewnienie równych szans rozwoju poprzez dostęp  do publicznej edukacji stojącej na najwyższym poziomie. Edukacja na każdym etapie kształcenia powinna skutecznie niwelować dysproporcje kulturowe i cywilizacyjne. Powinna być stymulatorem wzrostu gospodarczego i budowania przewag w wyścigu cywilizacyjnym. Nie może być traktowana jako element kosztowy w rachunku ekonomicznym, lecz jako inwestycja o wysokim poziomie zwrotu, choć w odroczonym okresie. Takiej edukacji, będącej elementem polityki społecznej, oczekujemy jako obywatele, nauczyciele i pracownicy oświaty, członkowie organizacji związkowej o 110-letniej tradycji. Jest to najważniejsza dziedzina życia społecznego, w której bezpośrednio jest zaangażowanych 25% obywateli naszego kraju. Dziedzina, która jak żadna inna ma prorozwojowy charakter. Tym samym Związek Nauczycielstwa Polskiego z dezaprobatą odnosi się do jakości i kierunków polityki w sferze edukacji realizowanej pod kierownictwem minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej. Minister Edukacji Narodowej jest odpowiedzialny za tworzenie rozwiązań systemowych służących realizacji praw obywateli do publicznej edukacji na najwyższym poziomie. Natomiast z dużym niepokojem obserwujemy narastający chaos w zakresie polityki oświatowej państwa. Podejmowane przez resort działania mają charakter reaktywny i doraźny, daleki od długofalowej metody kształtowania tej najważniejszej dziedziny życia społecznego. Przykładem tego rodzaju działań jest między innymi:

• chaos legislacyjny skutkujący postanowieniami Trybunału Konstytucyjnego,

• brak skutecznego hamulca wobec narastającego procesu prywatyzacji szkół,

• sposób wdrażania zmian w systemie oświaty dotyczących obniżenia wieku obowiązku szkolnego, kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkołach ogólnodostępnych, a także bezpłatnego podręcznika dla uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Szanowna Pani Premier,

od kilku lat maleją nakłady na edukację! Mamy do czynienia z utrzymaniem wieloletniego spadku udziału wydatków na oświatę w relacji do PKB: w roku 2015 udział ten wynosi tylko 2,52%. To kolejny rok spadku! Nakłady na oświatę nie odzwierciedlają rzeczywistych, niezbędnych potrzeb w zakresie edukacji i wychowania.  Wobec narastających problemów finansowych jednostek samorządu terytorialnego, domagamy się zmian w systemie finansowania zadań oświatowych państwa. Oczekujemy finansowania wynagrodzeń nauczycieli z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa, uwzględnienia finansowania przedszkoli publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w części oświatowej subwencji ogólnej, zmiany zasad wspierania finansowania oświaty niepublicznej ze środków publicznych.

Szanowna Pani Premier,

ranga społeczna zawodu nauczyciela i wiążąca się z tym jakość kształcenia jest zbyt ważną sprawą,  by podejmować kluczowe decyzje o zmianach pragmatyki nauczycielskiej na podstawie rachunku ekonomicznego. Działania niektórych decydentów oświatowych, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i centralnym, wymierzone przeciwko nauczycielom prowadzą do pozbawienia ich niezależności  i poczucia bezpieczeństwa w zawodzie. Za krzywdzące uważamy rozpowszechnianie informacji dotyczących Karty Nauczyciela, która jak twierdzi minister Joanna Kluzik-Rostkowska „jest grzybem na ścianie”. Oczekujemy posługiwania się faktami dotyczącymi zapisów zawartych w Karcie Nauczyciela. Pragmatyka tego zawodu ma 89 lat. Dzisiejsze prawa i obowiązki określone w Karcie Nauczyciela to rodzaj układu zbiorowego, który obowiązuje w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez samorządy na terenie całego kraju.  Do przeciwników Karty Nauczyciela nie przemawiają fakty i wyniki międzynarodowych badań. PISA 2012 udowodniła, że Polska jest w czołówce krajów Unii Europejskiej. Raport OECD „Better Life Index” jeszcze bardziej nas docenił,  mamy drugi najlepszy system edukacyjny na świecie. Mamy 10. miejsce w międzynarodowym rankingu „The Learning Curve Report 2014″ oceniającym poziom edukacji  w 40 krajach na całym świecie. To wielki sukces nauczycieli. Z coraz większym niepokojem przyjmujemy szkalujące wypowiedzi dotyczące naszego zawodu formułowane przez Ministra Edukacji Narodowej. Rozpowszechnianie fałszywych informacji o czasie pracy nauczycieli, rzekomych przywilejach określonych w Karcie Nauczyciela, a także wysokości osiąganych przez nauczycieli wynagrodzeń przekraczających 5.000 zł., to dowód na konfrontowanie środowiska nauczycielskiego z opinią publiczną oraz dyskredytowanie pracy i dorobku nauczycieli. Oczekujemy przedstawienia opinii publicznej prawdziwych danych dotyczących wynagrodzeń nauczycieli, a także ich czasu pracy. Za niedopuszczalne uznajemy rozpowszechnianie informacji odbiegających od rzeczywistości. Czas pracy nauczyciela jest ściśle określony w Karcie Nauczyciela. Tymczasem jak wynika z badań przeprowadzonych przez Instytut Badań Edukacyjnych przekracza określony ustawą wymiar, tj. 40 godzin. Domagamy się przywrócenia zawodowi nauczyciela jego znaczenia, a nauczycielom poczucia satysfakcji z wykonywanej pracy!Domagamy się poszanowania naszych praw i naszego dorobku zawodowego! Zdecydowanie sprzeciwiamy się każdej nieprzemyślanej zmianie statusu zawodowego nauczycieli.

Szanowna Pani Premier,

kwestia wynagrodzeń to kolejny poważny problem wymagający pilnego rozwiązania. Obowiązujący system wynagrodzeń opracowany przez ministra Mirosława Handkego wymaga zmiany, bowiem w tzw. średniej wynagrodzeń uwzględnia się aż 16 dodatków, z czego tylko dwa elementy są gwarantowane, tj. płaca zasadnicza i dodatek stażowy od czwartego roku pracy.  Stale rośnie różnica pomiędzy średnią płacą nauczyciela a średnią krajową. Wzrost wynagrodzeń nauczycieli jest zamrożony od trzech lat! Żądamy podjęcia procedur uzgodnieniowych projektu rozporządzenia płacowego, ze szczególnym uwzględnieniem postulatu podwyżki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w 2016 r. Oczekujemy zwiększenia udziału płacy zasadniczej nauczycieli w średnim wynagrodzeniu oraz przyjęcia zasady,  że minimalny wzrost udziału wynagrodzenia zasadniczego w średnim wynagrodzeniu nauczyciela dyplomowanego będzie wynosił 65%, corocznego wzrostu stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, a także powrotu do zasady, że podwyższenie wynagrodzenia dla nauczycieli następuje nie później niż  w ciągu 3 miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej, z wyrównaniem od 1 stycznia danego roku. Domagamy się finansowego uznania pracy nauczycieli i 10-procentowych podwyżek od stycznia 2016 roku!

Szanowna Pani Premier,

zwracamy się o podjęcie niezwłocznych i zdecydowanych działań wobec samorządów, które pozbywają się oświaty publicznej.  Bezczynność organów państwa wobec eskalacji naruszeń prawa oświatowego dotyczących procedur związanych z likwidowaniem szkół publicznych i przekazywaniem ich do prowadzenia innym podmiotom przez organy jednostek samorządu terytorialnego stwarza realne zagrożenie dla realizacji konstytucyjnego prawa obywateli do bezpłatnej edukacji. Oświata publiczna w wielu gminach i powiatach staje się dobrem ściśle reglamentowanym, którego nie gwarantuje się obywatelom. Mimo ustawowego obowiązku, samorządy wyzbywają się zadań oświatowych, ograniczając do minimum lub wręcz zupełnie likwidując sieć publicznych szkół i placówek. Jak pisze w swoim wystąpieniu do Ministra Edukacji Narodowej Pani rządu Rzecznik Praw Obywatelskich, „ takie zmiany, jeśli dotyczą znaczącej części placówek oświatowych na terenie gminy lub powiatu, mogą zagrozić realizacji konstytucyjnych praw i wolności obywateli”.  Tymczasem pod pozorem respektowania suwerenności samorządu terytorialnego organy władzy centralnej tolerują bezprawie i tym samym stają po stronie wójtów i burmistrzów, którzy za nic mają protesty i bezradność lokalnych społeczności wobec aktów dewastacji oświaty publicznej.  Mimo interwencji w sprawie bezprawnych likwidacji szkół wielokrotnie podejmowanych przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, organy państwowe wciąż pozostają bezczynne, zasłaniając się brakiem odpowiednich kompetencji. Nie robią nic, aby ustanowić chociażby skuteczny nadzór prawny nad działalnością samorządu terytorialnego. Nie wyrażamy zgody na taki stan rzeczy i nie przyjmujemy do wiadomości ignorancji najwyższych organów państwa. Oczekujemy niezwłocznej zmiany stylu prowadzenia polityki oświatowej, a także dokonania koniecznych poprawek w prawie oświatowym i ustawach samorządowych.  Niezrozumiały jest fakt wspierania przez Ministra Edukacji Narodowej procesu przekazywania szkół i placówek oświatowych do prowadzenia innym niż samorząd podmiotom. Minister edukacji powinien stać na straży spójności systemu, dbać o rozwój oświaty publicznej, a nie wpisywać się do grona jej likwidatorów. Od 2007 r. zamknięto ponad dwa tysiące szkół, często przy biernej postawie resortu edukacji, a nawet przy wsparciu ministra edukacji. Część samorządów wszystkie prowadzone przez siebie placówki oświatowe przekazało do prowadzenia fundacjom, stowarzyszeniom lub spółkom. Od kilku lat mamy do czynienia z ograniczeniem sieci publicznych placówek na rzecz podmiotów prywatnych. Nie jesteśmy przeciwnikami szkół prywatnych, natomiast nie możemy pogodzić się z faktem, że oświata niepubliczna zaczyna zastępować oświatę publiczną, a przy braku określonych zapisów ustawowych staje się intratnym źródłem dochodów.  Żądamy zahamowania procesu likwidowania i przekazywania szkół i placówek prowadzonych przez samorządy. Domagamy się takich mechanizmów prawnych, które uniemożliwią demontaż publicznej oświaty i powstrzymają zatrudnianie pracowników oświaty na gorszych warunkach!

Szanowna Pani Premier,

wobec eskalacji naruszeń prawa oświatowego dotyczących procedur związanych z likwidowaniem szkół publicznych i przekazywaniem ich do prowadzenia innym podmiotom oraz bezprawnej ingerencji w organizację pracy szkoły organów jednostek samorządu terytorialnego,domagamy się podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu ustalenia zasad wykonywania skutecznego nadzoru prawnego nad działalnością samorządu terytorialnego, a jednocześnie zwiększenia kontroli nad jakością merytoryczną i jednolitością orzecznictwa organów sprawujących ten nadzór.

Szanowna Pani Premier,

zwracamy się o zainicjowanie zmian w przepisach prawa oświatowego mających na celu zapewnienie kuratorom oświaty możliwości skutecznego sprawowania nadzoru pedagogicznego nad prawidłową realizacją polityki oświatowej państwa przez jednostki systemu oświaty.Domagamy się przywrócenia kuratorom oświaty uprawnień decyzyjnych wobec szkół i ich organów prowadzących, w szczególności w zakresie kształtowania sieci szkół, likwidacji i przekształceń jednostek systemu oświaty, zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół. Szanowna Pani Premier, rozwiązanie wymienionych wyżej kwestii wymaga woli podjęcia dialogu z partnerem społecznym jakim jest Związek Nauczycielstwa Polskiego.  Od dłuższego czasu na te rozmowy czekamy. Niestety, bez rezultatu. Dlatego dziś przyszliśmy przed gmach KPRM. Liczymy, że ta forma wyrażenia niezadowolenia przez protestujących pracowników oświaty wywoła pogłębioną refleksję i doprowadzi do dialogu.

Domagamy się rzeczywistego dialogu!

Za UCZESTNIKÓW PROTESTÓW

Prezes ZNP

Sławomir Broniarz

 

 

Lekcja dla rządu

Pikieta ZNP 19.05.2015 (31)

19 maja 2015 roku w czasie obrad rządu odbyła się pikieta ZNP. Pracownicy oświaty manifestowali przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów 45 minut.

Związek domaga się poszanowania zawodu nauczyciela, zwiększenia nakładów na edukację, podwyżek wynagrodzeń nauczycieli, zahamowania likwidacji szkół przez samorządy oraz rozpoczęcia rzeczywistego dialogu społecznego.

- Nasza obecność tutaj jest wyrazem sprzeciwu wobec polityki edukacyjnej prowadzonej przez minister edukacji Joannę Kluzik-Rostkowską – mówił prezes ZNP Sławomir Broniarz. – Minister lekceważy środowisko nauczycielskie i nasze postulaty. Wbrew temu, co mówi, Karta Nauczyciela nie jest dziś problemem edukacji! – Nam się naprawdę ciężko pracuje – dodawała Małgorzata Majka z woj. śląskiego. Głos zabrali także m.in. Elżbieta Markowska i Adam Młynarski.

Uczestnicy manifestacji mieli z sobą balony z hasłem „Joanna robi nas w balona”, plakaty, flagi i transparenty. Przyjechali do Warszawy przede wszystkim z woj. mazowieckiego, łódzkiego, dolnośląskiego, świętokrzyskiego, śląskiego, lubelskiego, małopolskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Przypomnieli postulaty, jakie złożyli na ręce minister edukacji podczas 22-tysięcznej manifestacji, która przeszła ulicami Warszawy 18 kwietnia.

Przedstawicieli manifestacji w składzie Sławomir Broniarz prezes ZNP, wiceprezes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński i Anna Duda (ZNP Śląsk) przyjął w Kancelarii Premiera wiceminister edukacji Tadeusz Sławecki. Wiceminister odebrał petycję ZNP adresowaną do premier Ewy Kopacz. – Przekażę ją pani premier – zapowiedział. Dodał, że ministerstwo ma jeszcze dwa „ustawowe” dni na udzielenie odpowiedzi na petycję ZNP złożoną 18 kwietnia. – Jesteśmy rozczarowani taką formą prowadzenia dialogu – komentował szef Związku.

Po spotkaniu z wiceministrem edukacji prezes ZNP zapowiedział kolejne pikiety przed Kancelarią Premiera.

- Obowiązkiem rządu wobec obywateli jest zapewnienie równych szans rozwoju poprzez dostęp  do publicznej edukacji stojącej na najwyższym poziomie. Tymczasem z dużym niepokojem obserwujemy narastający chaos w zakresie polityki oświatowej państwa. Podejmowane przez resort działania mają charakter reaktywny i doraźny, daleki od długofalowej metody kształtowania tej najważniejszej dziedziny życia społecznego – czytamy w petycji ZNP do premier Ewy Kopacz z 19 maja.

 

 

Joanna Kluzik-Rostkowska mówi w TOK FM o swoich planach

W radiu TOK FM (27.08.2014) minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska po raz kolejny przedstawiła swoją opinię na temat Karty Nauczyciela.

- Nie mam żadnych wątpliwości, że Karta nauczyciela powinna być wyrzucona. To jeden z pierwszych dokumentów stanu wojennego. Dziś mamy dosyć głęboki niż demograficzny. To powinno prowokować do takiego zarządzania kadrą nauczycielską, żeby w szkole zostawali najlepsi. Karta na pewno temu nie pomaga – powiedziała szefowa MEN.

- Rozmowa na temat Karty nauczyciela, kiedy w perspektywie mamy wybory, to wysadzenie całego projektu. W sytuacji kampanii nawet kropki stają się polityczne – mówiła w TOK FM. Dodała, że „chętnie zlikwiduje Kartę nauczyciela, jeżeli PO wygra wybory i Donald Tusk będzie chciał nadal z nią pracować”.

- Ta wypowiedź jest arogancka i asekurancka. Pani minister z jednej strony kreuje się na twardą wojowniczkę, której likwidacja Karty nie straszna, a z drugiej tłumaczy, dlaczego się tego nie podejmie. Idą wybory, pani minister już rozpoczęła kampanię. Dzięki takim wypowiedziom wiemy, kto chce zdemontować system oświaty w Polsce – komentuje słowa minister Sławomir Broniarz, prezes ZNP. – Dobrze by było, by za zapowiedziami szły też argumenty poparte nie tyle chęciami, ale wiedzą i analizami na temat funkcjonowania szkoły. Nadal polecam pani minister zaległą lekturę. Karta to tylko nieco ponad 100 artykułów.

 

 

Po wielu interwencjach ZNP, 10 września Agencja Rynku Rolnego poinformowała, że w odbiorze owoców i warzyw przeznaczonych na bezpłatną dystrybucję mogą uczestniczyć wszystkie szkoły, domy dziecka, domy wychowawcze, przedszkola, obozy dla dzieci.

Uprawnienie do bezpłatnego otrzymania wycofanych z rynku produktów dokonywane jest decyzją Prezesa Agencji Rynku Rolnego, na wniosek zainteresowanej jednostki.

Do wniosku  winny być załączone następujące dokumenty:

 1. dokumenty urzędowe wskazujące organy  i osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy (np. akt powołania danej osoby na stanowisko dyrektora placówki),
 2. statut lub umowa o utworzeniu jednostki organizacyjnej (może to być też np. uchwała organu samorządowego o utworzeniu szkoły),
 3. zgoda osób zarządzających jednostką organizacyjną lub osoby fizycznej na przeprowadzenie kontroli w zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej,
 4. zobowiązanie do:

a) przestrzegania przepisów Unii Europejskiej o nieprzeznaczeniu owoców i warzyw do sprzedaży,
b) prowadzenia odrębnych rejestrów zapasów owoców i warzyw oraz odrębnej rachunkowości dotyczącej działań związanych  z zagospodarowaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży,
c) przekazywania Prezesowi ARR świadectwa przejęcia owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży.

Zobowiązania, o których mowa w pkt 4 zawarte są we wniosku o przyznanie uprawnienia, a podpisanie wniosku przez uprawnioną osobę lub osoby oznacza ich akceptację.

Wnioski, o których mowa powyżej, jak i „Warunki uczestnictwa organizacji charytatywnych oraz innych jednostek organizacyjnych lub osób fizycznych w mechanizmie (…)” dostępne są na stronie internetowej Agencji (link).

Owoce lub warzywa otrzymane bezpłatnie od producentów nie mogą zastąpić ilości normalnie kupowanych przez jednostkę, która te produkty otrzymała, lecz mogą być jedynie uzupełnieniem tych ilości.

Mechanizm „Tymczasowe nadzwyczajne wsparcie producentów owoców i warzyw” nie jest tożsamy z mechanizmem „Owoce w szkole” i nie narusza żadnych uprawnień danej jednostki wynikających z uczestnictwa mechanizmu „Owoce w szkole”.
Źródło: strona ARR

 

Spotkanie Prezydium ZG ZNP z minister edukacji

 

27.08.2013

We wtorek, 27 sierpnia br. minister edukacji Krystyna Szumilas spotkała się z członkami Prezydium ZG ZNP w Warszawie. W spotkaniu wziął udział także wiceminister Przemysław Krzyżanowski.

Minister edukacji omówiła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, które Rada Ministrów przyjęła 23 lipca br. Poinformowała, że po opracowaniu projektu nowelizacji Karty przez Centrum Legislacyjne Rządu, dokument trafi do konsultacji do związków zawodowych.

Minister Krystyna Szumilas wymieniła także najważniejsze wydarzenia nadchodzącego roku szkolnego – tzw. ustawę przedszkolną, obniżenie wieku obowiązku szkolnego i uruchomienie programu wsparcia dla zwalnianych nauczycieli.

MEN ma przeznaczyć 100 mln zł dotacji unijnej na aktywizację zawodową dla tych, którzy utracili pracę w oświacie. Dotacja trafi do urzędów marszałkowskich, a stamtąd do urzędów pracy. Minister poinformowała, że trwają prace nad szczegółami projektu.

Prezes ZNP Sławomir Broniarz przedstawił uwagi ZNP do założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela, które dotyczą m.in. urlopów wypoczynkowych i zdrowotnych nauczycieli, komisji dyscyplinarnych, nadzoru pedagogicznego oraz zastąpienia średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego wskaźnikami kalkulacyjnymi środków ogółem przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli.Szef ZNP poruszył także problem zwalnianych nauczycieli podkreślając, że pedagodzy powinni otrzymać wszechstronne wsparcie w poszukiwaniu nowego zatrudnienia, a rząd powinien dołożyć starań, by zatrzymać wysoko wykwalifikowanych nauczycieli w zawodzie.

Wg ZNP, w dobie niżu demograficznego, kwalifikacje zawodowe nauczycieli, ich predyspozycje i kompetencje powinny być wykorzystane również w kompleksowym programie wsparcia dla rodzin jako element prorodzinnej polityki państwa.

Zdaniem związkowców, każdy program wspierający pedagogów – zwolnionych z pracy lub zagrożonych utratą pracy – jest potrzebny i cenny. Natomiast wg ZNP, rząd od kilku lat posiada szczegółowe dane dotyczące liczby uczniów i mógł o wiele wcześniej przygotować projekt skierowany do najlepiej wykształconej grupy zawodowej w kraju.

 

 

 

List prezesa ZNP Sławomira Broniarza z okazji zakończenia roku szkolnego 2012/2013.

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy!

 

We wszystkich polskich szkołach zabrzmiał dzisiaj ostatni dzwonek. Świadectwa zostały rozdane, nagrody wręczone. Dla Was największą nagrodą są roześmiane twarze Waszych uczniów. Dzisiaj cieszących się z wakacji, jednak za dwa miesiące chętnie wracających do szkoły.

 

Ze swojej strony chciałbym podziękować Wam za całoroczny trud włożony w edukację młodego pokolenia Polaków. Wyrażam wielkie uznanie dla Waszej pracy. Jestem przekonany, że minione miesiące były dla Was powodem do satysfakcji i wielu codziennych radości.

 

Życzę Wam wszystkim radosnych wakacji. Mam nadzieję, że pomogą Wam one w przysłowiowym naładowaniu akumulatorów.  Po dwóch miesiącach życzę szczęśliwego powrotu do szkoły, najlepiej publicznej i samorządowej!

 

Życzę Wam również rosnącego uznania społecznego i szacunku lokalnej społeczności. W ostatnich latach wiele czynników zewnętrznych nie wpływało dobrze na społeczny wizerunek nauczycieli. Jestem jednak przekonany, że raport o czasie pracy nauczycieli – rozbijający wiele obiegowych mitów i półprawd – przyczyni się do odbudowy wysokiego statusu społecznego nauczycieli. Zasługujecie na to swoją ciężką pracą!

 

Dziękuję wszystkim członkom ZNP za zaufanie, jakim obdarzacie Związek w tych trudnych czasach. Dziękuję Związkowcom za pracę na rzecz Związku i szkoły. Dzisiaj – jak nigdy – nauczyciele muszą trzymać się razem. Wspólnie musimy bronić polskiej szkoły przed groszowymi oszczędnościami, które mogą okazać się bardzo kosztowne dla polskiego społeczeństwa w przyszłości.

 

Dziękuję wszystkim osobom i instytucjom współpracującym z ZNP. Liczę na dalszą współpracę w nowym roku szkolnym!

 

Sławomir Broniarz

Prezes ZNP

 

18-19 marca 2013 r.

W dniach 18-19 marca 2013 r. w siedzibie Zarządu Głównego ZNP zorganizowana została I tura szkolenia dla prezesów okręgów i oddziałów ZNP – z udziałem 108 działaczy z okręgów: Opolskiego, Podlaskiego i Zachodniopomorskiego.

Uczestnicy szkolenia spotkali się z prezesem ZNP kol. Sławomirem Broniarzem, którego wystąpienie dotyczyło bieżących problemów w edukacji.
Następnie zapoznali się z informacją o aktualnym stanie prawnym w zakresie uprawnień emerytalnych nauczycieli.
W dalszej części spotkania nadinspektor Andrzej Mazurek z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie przedstawił funkcjonowanie, zadania i uprawnienia Społecznej Inspekcji Pracy, a biegły rewident p. Przemysław Karwowski omówił finanse i rachunkowość w zakładowej organizacji związkowej.

W drugim dniu szkolenia związkowcy spotkali się z minister edukacji narodowej Krystyną Szumilas, a także wzięli udział w zajęciach warsztatowych dotyczących: roli zakładowej organizacji związkowej w prowadzeniu sporów zbiorowych oraz obrony pracowników w ruchu służbowym.

12 marca 2013 r.

Rozpoczęło się posiedzenie Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego.

W pierwszej części spotkania członkowie ZG ZNP spotkali się z przewodniczącym Sojuszu Lewicy Demokratycznej Leszkiem Millerem, który zaprezentował stanowisko SLD wobec przedstawionego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej projektu nowelizacji prawa oświatowego: ustawy Karta Nauczyciela i ustawy o systemie oświaty, a także wobec zmian w systemie emerytalnym.

W dalszej części posiedzenia przewidziano mi.in:

 • informację na temat przebiegu rozmów w sprawie Karty Nauczyciela
 • prezentację wyników badania ankietowego w sprawie funkcjonowania świetlic szkolnych
 • przyjęcie informacji o uchwale Prezydium ZG ZNP w sprawie wniesienia do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją RP art. 5 ust. 5g i art. 58 ust. 3 ustawy o systemie oświaty
 • stanowisko ZG ZNP w sprawie bibliotek szkolnych oraz sytuacji zatrudnionych w nich nauczycieli

Zarząd Główny ZNP zaopiniuje również wnioski o nadanie odznaczeń resortowych, a także przyzna odznaczenia związkowe – w tym po raz pierwszy nową Odznakę „Zasłużony Organizator Kultury, Sportu, Turystyki ZNP”.